ประกาศแล้ว!กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ-ส่วนราชการอย่างอื่นใน สตช.


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษษ เผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ๑ ให้ยกเลิก (๖) ของ (ฏ) ของ (๒) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๕) ของ (ข) ของ (๓)- (๑๑) ในข้อ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๓/๒) ของข้อ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(๑๓/๒) กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบ่งเป็นดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก