ครม.อนุมัติแผนพัฒนา 'บึงหนองหาร' ระยะ 10 ปี วงเงิน 7.4 พันล้าน แก้น้ำท่วม-แล้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.5 หมื่นไร่


เพิ่มเพื่อน    

15 ก.ย.63 - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 ว่า ครม. อนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน มีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2563 - 2572) รวมจำนวน 62 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่หนองหารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สำหรับแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร เป็นแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความจุ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันบึงหนองหารกำลังประสบปัญหา เช่น ปัญหาน้ำทิ้งจากชุมชม น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริการโภคและใช้ทางการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนการบุกรุกเข้าถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

น.ส.รัชดา กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน รวม 62 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.แผนด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณรวม 293.32 ล้านบาท เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน และการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ การประปาส่วนภูมิภาค

2.แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต งบประมาณรวม 1,064.62 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของปริมาณน้ำที่สามารถสนับสนุนได้ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมชลประทาน 3.แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย งบประมาณรวม 1,591.24 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำ

โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมประมง 4.แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งบประมาณรวม 4,328.89 ล้านบาท  เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงบึงหนองหาร และการควบคุมวัชพืชไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรมประมง เป็นต้น 5.แผนด้านการบริหารจัดการ งบประมาณรวม 167.15 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลหนองหาร โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เป็นต้น

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนหลักการพัฒนาหนองหาร คือ 1.บรรเทาปัญหาอุทกภัยโดยสามารถชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเพิ่มขึ้นเป็น 88 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 43 ล้านลูกบาศก์เมตร 2.มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 25,000 ไร่ 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ทั้งเทศบาลนครสกลนครและเทศบาลตำบลท่าแร่ 4.กำจัดวัชพืชลอยน้ำได้ประมาณ 620,000 ตัน และ 5.ขุดลอกตะกอนดินได้ปริมาณ 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้กำชับให้ สนทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแผนงานระยะเร่งด่วน (ปีพ.ศ.2563 - 2565) พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่บุกรุกเข้าถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ รวมถึงการวางแผนเยียวยาในการจัดหาที่อยู่และที่ทำกินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"