มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 539 ราย


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.ย.63 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้
๑. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ เป็น พลเอก
๒. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด เป็น พลเอก
๓. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ เป็น พลเอก
๔. พลโท วรวิช มลาสานต์ เป็น พลเอก
๕. พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน เป็น พลเอก
๖. พลโท สมคิด ทับทิม เป็น พลเอก
๗. พลโท สมชาติ ศิลป์เจริญ เป็น พลเอก
๘. พลโท เถกิงศักดิ์ เครือหงส์ เป็น พลเอก
๙. พลโท ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ เป็น พลเอก
๑๐. พลโท ชัยวิน ผูกพันธุ์ เป็น พลเอก อ่านทั้งหมด


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'