อว.อัพสกิล ผู้ผลิต โค-แพะ-ไก่เบตง ฟื้นเศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใต้


เพิ่มเพื่อน    

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองปลัด อว.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร อว. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอภิปราย เรื่อง แนวทางสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ ด้วยทาง อว. เล็งเห็นความสําคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมด้านการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจอาหารฮาลาล ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  กล่าวว่าสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดําเนินโครงการที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และหน่วยงานภารกิจในพื้นที่ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งการพัฒนาร่วมกันดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการฯที่ได้ดําเนินการไปแล้วในปี 2563 ได้เห็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการทํางานให้ดีขึ้น และได้ร่วมหาแนวทางการดําเนินงานต่อในปี 2564

ด้านนางวนิดา บุญนาคค้า กล่าวว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจําภูมิภาค ภาคใต้ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์ และภาคีอื่นๆ โดยโครงการฯมุ่งเน้นการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพ การสนับสนุนฟาร์มเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ การสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สูงเชิงพาณิชย์ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจอาหารฮาลาล ผลการดําเนินงานโครงการมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตงจาก 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 735 คน ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและได้แนวทางในการพัฒนาฟาร์มสูงมาตรฐาน ได้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ จํานวน 36 ผลิตภัณฑ์ เป็น
ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 12 ผลิตภัณฑ์ จากแพะเนื้อ 9 ผลิตภัณฑ์ จากนมแพะ 9 ผลิตภัณฑ์ และจากไก่เบตง 6 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบตลาดและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ถูกนําไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว และเพื่อให้ได้รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฯ พรัอมทั้งหาแนวทางบูรณาการงานร่วมกันในปี 2564   

 


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?