ราชกิจจาฯแพร่ประกาศสภาฯตั้ง 39 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.ย.63 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอและตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย

๑. นายกฤษณะ แก้วอยู่
๒. นางสาวกวินนาถ ตาคีย์
๓. นายจํานงค์ ไชยมงคล
๔. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
๕. นายชุมสาย ศรียาภัย
๖. นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
๗. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๘. นายทศพล เพ็งส้ม
๙.นายธนิก มาสีพิทักษ์
๑๐. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
๑๑. นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๒. นายนิรมิต สุจารี
๑๓. นายประสาท พงษ์สุวรรณ์
๑๔. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
๑๕. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
๑๖. นายพรภัทร ตันติกุลานันท์
๑๗. นายภูมิสิทธิ์ มาประจง
๑๘. นายมารุต มัสยวาณิช
๑๙. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
๒๐. นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
๒๑. นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย
๒๒. นางสาววรมน รามางกูร
๒๓. นายวัฒวุฒิ ศรีบุรินทร์
๒๔. นายวิรัช พันธุมะผล
๒๕. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๖. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
๒๗. นายศุภชัย ใจสมุทร
๒๘. นางสาวสมลักษณ์ จัดกระบวนพล
๒๙. นายสิทธิชัย หอมศิริวรรณ
๓๐. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๓๑. นายสุรทิน พิจารณ์
๓๒. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
๓๓. นายอนุชา น้อยวงศ์
๓๔. นายอภิวัชร บัวพันธ์
๓๕. นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์
๓๖. พันเอก อรรถพล แผ้วพาลชน
๓๗. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
๓๘. นายอิสสระ สมชัย
๓๙. นายเอกพงษ์ สารน้อย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 


ป๊อบแป๊บ "ไทยโพสต์" ๒๕ ปี ไม่ถือว่านาน แต่การที่ต้องอีโหลกโขลกเขลกกว่าจะผ่านในแต่ละปี นั่นแหละ ทำให้รู้สึกว่า ๒๕ ปี โอ้โห...นานเหลือเกิน!

'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'
'คำสอนพ่อ' ในสายฝนพรำ