ผอ.สวส. ชวนบริษัท ห้างร้าน กลุ่มกิจการ ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ


เพิ่มเพื่อน    

 

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า สวส. ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งตามกฎหมายไทย ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจเพื่อสังคม การจ้างงานบุคคลในสังคมที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือการทำธุรกิจเพื่อต้องการรายได้เพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นคืนให้กับสังคม ให้เข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สวส. และภาครัฐ

 

ทั้งนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งล่าสุด โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมติให้ขับเคลื่อนการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกัน เป็นต้น

 

ขณะเดียวกัน จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาดให้สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และมีลักษณะสำคัญ ตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนด โดยกำหนดประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร และประเภทที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรสามารถยื่นจดทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เบอร์โทรศัพท์ 02 6596473, 02 6596475 e-mail : osep@dsdw.go.th หรือสามารถส่งไปรษณีได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์