พล.อ.ประวิตร ประชุม กนช. อนุมัติโครงการใหญ่/สำคัญ: คลองโพล้ จ.ระยอง ,แม่ตาช้าง จ.เชียงราย ,บ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา เตรียมน้ำต้นทุน ช่วย ปชช./เกษตรกร/EEC/ท่องเที่ยว รณรงค์ประหยัดน้ำ


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อ 28 ก.ย.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563  ณ  ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1   ทำเนียบรัฐบาล

 

ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา ช่วงเดือน พ.ค.- ก.ย.63 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนและส่งผลให้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่พายุ ซินลากู ,พายุ ฮีโกส ,ร่องมรสุม และพายุ โนอึล  ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้งประเทศ จำนวน 141,489 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 40,248 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 49  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ที่จะมาถึง ดังนั้น กนช. จึงได้มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม อย่างเป็นระบบ ทั่วประเทศ เตรียมแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เพื่อการอุปโภค-บริโภค  น้ำเพื่อการเกษตรและภาคธุรกิจท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการฯเร่งด่วน ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง ,โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย และโครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านมะขามเฒ่า จ.นครราชสีมา

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช. ให้กำกับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัด กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโครงการ จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าที่จะได้รับตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกร รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งรณรงค์ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประหยัด ควบคู่กันไปด้วย


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์