บอร์ดวัตถุอันตรายโหวตแบนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอสตามเดิม


เพิ่มเพื่อน    

29 ก.ย. 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่าที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 มีมติ 20 ต่อ 4 ท่าน ไม่เห็นด้วยให้ทบทวนมติยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ถือเป็นที่สิ้นสุด จากกรรมการทั้งหมดที่มี 27 ท่าน ตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และผู้แทน 19 ภาคีเกษตร โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สมควรทบทวนการออกประกาศที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวก่อนหน้านี้ เนื่องจากมติเดิมที่ประกาศเพิ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเหตุผลรองรับชัดเจนอยู่แล้วว่าว่าเป็นสารอันตรายมีผลเสียต่อสุขภาพ เห็นได้จากต่างประเทศที่ประกาศยกเลิกใช้สารนี้ในหลายประเทศแล้วเช่นกัน

ด้านนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร กล่าวว่าเบื้องต้นยอมรับทางกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่สามารถจัดหาสารทดแทนได้ แต่มีสารทางเลือกซึ่งต้นทุนสูงกว่า และกระบวนการทางเกษตรอินทรีย์ในการควบคุม/กำจัดวัชพืช แมลง/ศัตรูพืชให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีด้วย ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม​ กระทรวงพาณิชย์​หามาตรการทางการตลาดด้านราคาพืชผลทางการเกษตรจะขายได้ราคาสูงขึ้นจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และเลิกใช้สารเคมีในที่สุด

นอกจากนี้ จะเห็นว่าเกษตรกรกลุ่มเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้รวมกลุ่มกันรับจ้างไถพรวน ไถกลบต่างๆ แทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมากขึ้น รวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุน ส่วนกรณีการนำเข้าสินค้าที่มีสารเคมีต้องห้ามปนเปื้อน เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.2564 นั้นที่ประชุมได้มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพิจารณา 1 คณะ


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"