มหาดไทย เพิกถอนประกาศ ผู้เสียสัญชาติไทยจำนวน 6 ราย


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.63 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทยบางส่วน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บุคคลสัญชาติไทย จํานวน ๖๘๕ ราย ซึ่งสละสัญชาติไทยในกรณีสมรสกับคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑เสียสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ง ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากมีผู้เสียสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ได้แสดงความจํานงไม่ประสงค์ที่จะสละสัญชาติไทยเพราะต้องการคงไว้ซึ่งสัญชาติไทยของตน โดยแจ้งขอยกเลิกการสละสัญชาติไทยก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้สละสัญชาติไทย จํานวน ๖ ราย 

ดังนั้น อาศัยอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอํานาจสั่งการตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกอบกับมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงให้เพิกถอนรายการบางส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้คืนสัญชาติไทยแก่บุคคล ดังต่อไปนี้

๑. ลําดับที่ ๑๑๐ นางสุดใจ แบร์มันน์
๒. ลําดับที่ ๑๑๒ นางพรรณทิพย์ ชรัมม์
๓. ลําดับที่ ๑๔๓ นางปาริชาติ ภิญโญ 
๔. ลําดับที่ ๑๖๖ นางน้องใหม่ ซานานีโคเนอ 
๕. ลําดับที่ ๒๖๖ นางสาวนุชรา คงสูงเนิน 
๖. ลําดับที่ ๔๗๙ นางลินดา ชรัมม์

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'