ราชกิจจาฯ แพร่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสวมหรือใช้เสื้อครุย


เพิ่มเพื่อน    

5 ธ.ค.63 - เว็บไชต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสวมหรือใช้เสื้อครุยตามพระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2563 ความว่า ตามที่พระราชกำหนดเสื้อครุย ร.ศ. 130 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดเสื้อครุยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2472 มาตรา 5 ข้อ 1 พระราชทานให้ผู้พิพากษามีสิทธิ์สวมเสื้อครุยตามแบบที่กำหนด และต่อมาได้มีการกำหนดแบบเสื้อครุยขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534 แต่บทบัญญัติของกฎหมายมิได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งกายขณะสวมเสื้อครุยไว้ ทั้งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ประกอบกับเมื่อมีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานศาลยุติธรรมโอนมาเป็นของประธานศาลฎีกา และการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการศาลยุติธรรมเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ดังนั้น เพื่อให้การสวมหรือใช้เสื้อครุยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสวมหรือใช้เสื้อครุยตามพระราชบัญญัติเสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 การสวมเสื้อครุยในเวลาขึ้นบัลลังก์พิจารณาพิพากษาคดี ให้ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมแต่งกาย ดังนี้

(1) สำหรับชาย ให้แต่งชุดสากลนิยม ชุดเครื่องแบบข้าราชการ หรือเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือแบบแขนยาว

(2) สำหรับหญิง ให้แต่งชุดสากลนิยม ชุดเครื่องแบบข้าราชการ หรือชุดสุภาพเรียบร้อย

ให้นำความในวรรคหนึ่งไปใช้บังคับแก่การสวมหรือใช้เสื้อครุยในโอกาสอื่นด้วยโดยอนุโลม

 

ข้อ 4 การสวมหรือใช้เสื้อครุยในโอกาสอื่นอาจกระทำได้ในกิจการดังต่อไปนี้ เช่น

(1) พิธีการสำคัญที่ศาลยุติธรรมจัดให้มีขึ้น

(2) การบันทึกภาพในโอกาสพิเศษต่างๆ ของศาลยุติธรรม

(3) กิจกรรมในโอกาสอันควรตามประเพณี

ในพิธีการตามวรรคหนึ่ง (1) หากมีหมายกำหนดการ ก็ให้ปฏิบัติตามหมายกำหนดการ

ข้อ 5 การสวมหรือใช้เสื้อครุยในโอกาสอื่นใดนอกจากข้อ 4 ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา

ข้อ 6 ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา

ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"