ครม.เห็นชอบตั้ง 'อภิรัฐ' นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ต่ออายุ 'ธีระพงษ์' นั่งเลขาฯครม.อีกปี


เพิ่มเพื่อน    

15 ธ.ค.63 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางพรทิพย์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป, แต่งตั้งนายศรายุทธ ทองกูล ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 2.นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 4.นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ5.นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ขณะเดียวกัน ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา 2.นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ครบ 4 ปี ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'