BLCP ลุยจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เน้นมีภูมิลำเนา จ. ระยอง


เพิ่มเพื่อน    

 

ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ด้วยการสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการบริษัท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง (Co – payment) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดการจ้างงานใหม่ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่แต่ยังไร้ประสบการณ์ทำงาน ได้รับการบรรจุงานเพิ่มขึ้น โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามระดับการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งแก้ไขปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมให้เด็กจบใหม่ในพื้นที่มีสำนึกรักบ้านเกิด และได้กลับมาทำงานใน จ. ระยอง รวมจำนวน 20 อัตรา อาทิ ช่างเทคนิค พนักงานปฏิบัติการเคมี พนักงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

สำหรับเงื่อนไขผู้จบการศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
• ต้องมีสัญชาติไทย
• ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม
• ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากทำงานนอกเวลา (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจากวันที่จบการศึกษา
• ผู้จบการศึกษาใหม่ยังเป็นผู้ว่างงาน
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปี 2563
• ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ. ระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมนโยบายสำนึกรักบ้านเกิด

ทั้นนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมนโยบายสำนึกรักบ้านเกิด รวมถึงตระหนัก รู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนา จ. ระยองให้เติบโตเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรม ดังคำขวัญที่ว่า “ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก”


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"