ประกาศแล้ว! สิทธิประโยชน์ พนักงานจนท. และจนท.รัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ภาวะไม่ปกติ


เพิ่มเพื่อน    

15 ม.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติพ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกำหนดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะไม่ปกติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง