ครม. เห็นชอบถอนร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 'คกก.กฤษฎีกา' ชี้ยังไม่จำเป็น


เพิ่มเพื่อน    

23​ ก.พ.64 - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า​ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบถอนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นในการตรา พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากการจัดทำร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ที่หวังจะใช้บังคับในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั่วไปท่ามกลางระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นทำได้ยาก

นอกจากนั้นการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับ มีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจากครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น สำหรับในระยะยาวจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอื่นๆ นอกจาก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)  เพื่อให้ขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'