วงการทีวีลุ้นระทึก!ศาลปกครองนัดพิพากษาคดีโฆษณาเกินเวลา


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.พ.2564 -  ในเวลา 10.00 น. ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 86/2560 ระหว่าง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) และเวลา 10.30 น. ในคดีหมายเลขดำที่ 154/2560 ระหว่าง บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงาน กสทช.ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

โดยผู้ฟ้องคดีในคดีทั้งสอง ฟ้องว่า กสทช.ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ สทช 4007/41713 ลงวันที่ 28 ต.ค.2559 ให้ผู้ฟ้องคดียุติการโฆษณาอันเป็น การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาสินค้าหรือบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้
ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ในขณะที่ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง  ศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีหมายเลขดำที่ 712/2559 ระหว่าง บริษัท ไทยทีวี จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

โดยบริษัท ไทยทีวี จำกัด ฟ้องว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผิดสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามสัญญาเลขที่ TPBS-Legat (R) 002/2557 ลว. 10 ก.พ.2557 สัญญาเลขที่ TPBS-Legat (R) 003/2557 ลว.10 ก.พ.2557 กรณีผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลว.10 พ.ค.2559 ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง SD โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีค้างชำระเงินและใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่จัดให้มีการขยายโครงข่ายระบบดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนรับสัญญาณได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ