รร.เอกชน 524 โรง ยอมคืนค่าธรรมเนียมอื่นมูลค่า 561ล้านบาทให้ผู้ปกครอง


เพิ่มเพื่อน    


24ก.พ.64-นายอรรถพล ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ที่มีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการายงานเรื่องการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนให้ผู้ปกครอง โดยมีโรงเรียนที่คืนค่าธรรมเนียมอื่นจำนวน 524 โรง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 561 ล้านบาท โดยจะเป็นค่าต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารเสริม ค่าอาหารว่าง ค่ารถรับส่ง ค่าเรียนเสริมวิชาการ ค่าเรียนสอนเสริมภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการคืนค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะมีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ คืนเป็นเงินสด หรือ คืนในรูปแบบเงินเครดิต เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในปีการศึกษาต่อไป ส่วนโรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น นั้น เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้นักเรียนตามจำนวนเวลาเรียนที่ขาดไปจนครบหลักสูตร 

“ส่วนกรณีที่มีโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่ไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น และมีการจัดสอนเสริมให้แก่เด็กเรียนจำนวนมากกว่าปกติ จนผู้ปกครองเกิดความกังวล ว่า จะเป็นการเพิ่มภาระและความเครียดให้กับบุตร หลานมากเกินไปหรือไม่นั้น ในกรณีนี้ผมมองว่าเราต้องพิจารณาเป็นรายโรงเรียนไป เพราะ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ออกมาตรไปเป็นที่เรียบร้อย”เลขาฯ กช.กล่าว


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา