'อนุพงษ์'สั่งทุกจว.รับมือสภาพอากาศร้อนกำชับดูแลปชช.ใกล้ชิด


เพิ่มเพื่อน    

 28 ก.พ.64-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ จึงได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดดำเนินการ ด้านการเตรียมความพร้อม โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเร่งตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ และแจ้งหน่วยงานตามกฎหมายเข้าตรวจสอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง 

พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่อง ปรับปรุง ดูแลให้เกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่พักอาศัย ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า สำหรับด้านการเผชิญเหตุหากเกิดเหตุวาตภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใด ให้เร่งสำรวจความเสียหายและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ในกรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้แบ่งมอบภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ และบูรณาการหน่วยงานจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วน หากเป็นกรณีป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนต้น หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว และในกรณีความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และเมื่อเกิดสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ ให้สรุปสถานการณ์และรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยเร็ว


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่