“ก.ค.ศ.” เร่งคลอดประมวลจริยธรรมครู 9 ข้อ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

2มี.ค.64-นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....ขึ้น ซึ่งมีทั้งรูปแบบออนไลน์ จำนวน 30,066 คน และรูปแบบกระดาษ จำนวน 418 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปประมวลผลข้อมูล โดยร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....จะใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 9 ข้อ ดังนี้


 1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4.มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8.เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล และ9.ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

“ร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าว เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นจะนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ต่อไป สำหรับร่างจริยธรรมฉบับดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานครูใหม่ที่จะให้ส่วนราชการผู้ใช้ครูไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ไปกำหนดตัวชี้วัดจริยธรรมตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน แต่จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ต่อไป”เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.... เนื่องจาก  ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ดังนั้น ก.ค.ศ.ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงต้องมีการยกร่างประมวลจริยธรรมฯ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยอิงจากกรอบจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกอบกับที่ผ่านมามีกรณีที่ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา กระทำความผิดล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนหลายกรณี ซึ่งร่างประมวลจริยธรรมฯ นี้ จะเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาได้

ทั้งนี้ ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ได้มีการตั้งประเด็นไว้ให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ลงนามประกาศ แต่นายณัฏฐพล กลับถูกศาลตัดสินความผิดในฐานะแกนนำชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส. ทำให้ต้องพ้นจากหน้าที่ก่อนที่ร่างฯดังกล่าว จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย