โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พันตรีหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย


เพิ่มเพื่อน    

1 มี.ค.64 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรตำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๗ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันโท ธวัชชัย ใบผ่อง เป็น พันโท
๒. ว่าที่ พันตรี เกรียงไกร อ่อนสูงเนิน เป็น พันตรี
๓. ว่าที่ พันตรีหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
๔. ว่าที่ ร้อยเอก นพณัฐ ชุณหะนันทน์ เป็น ร้อยเอก
๕. ว่าที่ ร้อยโท จารึก เขียนวารี เป็น ร้อยโท
๖. ว่าที ร้อยโท สมเจตน์ สักลอ เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที่ ร้อยโท ปัญญาวัฒน์ มีสวัสดิ์ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


สงกรานต์ปีนี้ เงียบเสียง "รื่นเริงสงกรานต์"! ถูกคำว่า "โควิด" กลบหมด คนโน้นเป็น-คนนี้เป็น ทำเอาผมพลอยเป็นไปด้วย เป็นโควิดหรือเป็นโรคจิตหลอน ก็พอๆ กัน

"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง