โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 'จันจิรา สิริวชิรภักดิ์' เป็น 'ร้อยเอกหญิง' และอีก 6 นาย


เพิ่มเพื่อน    

5 มี.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๗ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันโท บุญเยี ยม การส่าโรง เป็น พันโท
๒. ว่าที่ พันตรี มาโนชย์ เพชรนาใหญ่ เป็น พันตรี
๓. ว่าที่ ร้อยเอก ณัฐภัทร ริ้วทอง เป็น ร้อยเอก
๔. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
๕. ว่าที่ ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที่ ร้อยโท เฉวียน พรมมา เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที่ ร้อยโทหญิง นันทพร เชื้อฮ้อ เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๕ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


ท่านนายกฯ บริหารปัญหาโควิดได้ดีที่สุดแล้วครับ กับเสียงด่าทอจากบางคน-บางพวก ฟังได้.....

ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem
เมื่อ"สัส"วิวัฒนาไขว่ห้าง
'ธรรมเจดีย์หลวงตามหาบัว'