ตอบข้อสงสัย..? “ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19” กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.


เพิ่มเพื่อน    

 

Q : ข้อแนะนำการเลือกซื้อประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19  มีอย่างไรบ้าง?

A : ปกติแต่ละบุคคลมีความเสี่ยงภัยแตกต่างกันออกไป ให้พิจารณาเลือกซื้อความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของตนเอง และการประกันภัยนี้จะเหมาะสมกับบุคคลที่มีแผนจะฉีดวัคซีนโควิด-19

Q : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ของแต่ละบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร?

A : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ของแต่ละบริษัทอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครอง ขณะนี้ มีความคุ้มครองพื้นฐาน เมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเกิดผลกระทบหรือแพ้วัคซีนโควิด-19 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามเงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ดังนี้

1) ผลประโยชน์กรณีเกิดเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า/ภาวะร้ายแรง

2) ค่ารักษาพยาบาล กรณีต้องเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

3) ผลประโยชน์เงินชดเชยปลอบขวัญสำหรับผู้ป่วยใน

4) ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

5) ผลประโยชน์การแพ้วัคซีนโควิด-19

6) ค่ารักษาพยาบาล กรณีต้องรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก

Q : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยทั่วไป มีข้อยกเว้น อะไรบ้าง?

A: บริษัทฯ จะไม่ให้ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 ที่เป็นผลมาจากวัคซีนที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Q : เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ เท่าไร?

A : เบี้ยประกันภัยจะขึ้นกับความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครอง (แผนความคุ้มครอง) ที่เลือกซื้อ โดยปัจจุบัน        เบี้ยประกันภัยจะอยู่ตั้งแต่หลักสิบ จนถึง ไม่เกิน 1,000 บาท

Q : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จะให้คุ้มครองวัคซีนทุกยี่ห้อ หรือไม่?

A : บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Q : การประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จะเริ่มให้คุ้มครองทันทีหรือไม่?

A : หากมีการทำประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทันที แต่ไม่รวมถึงการแพ้วัคซีนโควิด-19     ที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อประกันภัย

Q : ถ้าต้องเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล       และความคุ้มครองเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าด้วย เข้ารักษาพยาบาลได้ระยะหนึ่งแล้ว ต่อมา      การแพ้วัคซีนทำให้เกิดเจ็บป่วยเข้าสู่ภาวะโคม่า ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทั้งสองส่วน หรือไม่?

A: ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชย ทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ตามที่เกิดขึ้นจริง และเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ตามจำนวนเงินที่ซื้อไว้ ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ

Q : ถ้าต้องเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล  เป็นผู้ป่วยใน และความคุ้มครองเงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทั้งสองส่วน หรือไม่?

A : ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ตามที่เกิดขึ้นจริง และเงินชดเชยรายวัน ตามจำนวนเงินต่อวันและจำนวนวันซื้อไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองจะเป็นไปตามระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ

Q : ถ้าต้องเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ด้วย จะสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัยได้อีก หรือไม่?

A : การประกันภัย จากการแพ้วัคซีนโควิด-19 จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ซื้อไว้ แต่หากใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นใดแล้ว การประกันภัยนี้จะชดใช้ให้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

Q : ถ้าต้องเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จากการแพ้วัคซีนโควิด-19 โดยมีความคุ้มครองเงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ด้วย จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยได้อีก หรือไม่?

A : สวัสดิการอื่นใด ไม่เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับความคุ้มครองเงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน    ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดเชยรายวัน ตามจำนวนเงินต่อวันและจำนวนวันที่ซื้อไว้

Q : หากต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จะต้องดำเนินการ อย่างไร?

A : สามารถยื่นเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัทฯ ที่ซื้อไว้ โดยมีหลักฐานตามที่กำหนดไว้


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"