'สุริยะ'เร่งออกมาตรฐานป้องกันโควิด-19ในโรงงาน


เพิ่มเพื่อน    

 

15 มี.ค.2564 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เร่งรัดดำเนินการประกาศใช้มาตรฐานโควิด-19 หรือมาตรฐาน มตช. 45005-2564 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัย ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังบอร์ดให้ความเห็นชอบพร้อมกับมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และมาตรฐานในกลุ่มบีซีจี ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ในการจัดระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้โรงงานทั่วประเทศนำไปใช้เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

“มาตรฐานโดวิด-19 จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และคุณภาพของสินค้าว่าจะมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายผลักดันให้โรงงานทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่าหมื่นราย นำมาตรฐานนี้ไปใช้ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการให้เชื้อไวรัสโควิด-19 หมดไปจากประเทศไทย” นายสุริยะ กล่าว

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า มาตรฐานโควิด-19 หรือมาตรฐาน มตช. 45005 – 2564 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถนำไปใช้จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน และสถานประกอบการทั่วไป เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยในระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีแนวทางการปฏิบัติหลักๆ ดังนี้ 1. สถานประกอบการที่จะนำมาตรฐานไปใช้ต้องมีการวางแผนการประเมินความเสี่ยง 2. มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยง 3. ผู้บริหารองค์กรต้องมีมาตรการเตรียมการป้องกันกรณีมีผู้ติดเชื้อเข้ามาภายในองค์กร 4. มีมาตรการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 5. มีการบริหารจัดการบุคลากร การกำหนดสถานที่การทำงาน และการสื่อสาร 6. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอ ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวเป็นข้อแนะนำให้สถานประกอบการนำไปปรับใช้ สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท

“การประชุมบอร์ดคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองในครั้งนี้ นอกจากจะเห็นชอบมาตรฐานโควิด-19 แล้ว ยังเห็นชอบมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ มตช.22313-2564 ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ใช้ในองค์กรเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก เช่น อุบัติภัยทางธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล การเกิดโรคระบาด หรือการเกิดวิกฤตทางสถาบันการเงิน ให้สามารถฟื้นฟูองค์กรกลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการนำมาตรฐานนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย”นายวันชัย กล่าว