เปิด 4 ยุทธศาสตร์ “ภาครัฐ” ดัน “รบ.ดิจิทัล” เต็มรูปแบบ


เพิ่มเพื่อน    

       หลังจากรัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดันภาครัฐไทยก้าวสู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกๆ เรื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

            ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้อนุมัติในหลักการ “ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” พ.ศ.2563-2565 เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

            โดยร่างดังกล่าวจะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 รวมทั้งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

            สำหรับ ร่างแผนดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” และให้ความสำคัญใน 6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา, สุขภาพและการแพทย์, การเกษตร, ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน, การมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

            ทั้งนี้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่ชัดเจน มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนดประเด็นแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ เพื่อกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอบงบประมาณในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ด้วย

            โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายของแผนดังกล่าว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย การทำงานของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและกำหนดนโยบายสำคัญของประเทศ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,504.69 ล้านบาท

            สำหรับแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4 มาตรการ 7 แผนงาน 17 โครงการ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐในการให้บริการประชาชน การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลสิทธิสวัสดิการประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น โดยวางกรอบงบประมาณ 4,879.87 ล้านบาท

            ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5 มาตรการ 6 แผนงาน 8 โครงการ เช่น จัดให้มีระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ ที่เอื้อต่อผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ การเปิดระบบรับคำขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริการดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ เป็นต้น งบประมาณ 518.46 ล้านบาท

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในทุกกระบวนการการทำงานของภาครัฐ 3 มาตรการ 4 แผนงาน 11 โครงการ เช่น จัดให้มีระบบดิจิทัลสนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอย่างบูรณาการ การพัฒนากลไกการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้โปร่งใส ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น กรอบงบประมาณ 946.36 ล้านบาท

            และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 3 มาตรการ 3 แผนงาน 5 โครงการ เช่น จัดให้มีระบบดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเทศ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐในรูปแบบดิจิทัล การพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น กรอบงบประมาณ 160 ล้านบาท

            อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรอบระยะเวลาของร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ที่กำหนดไว้คือปี พ.ศ.2563-2565 ซึ่งขณะนี้กระบวนการพิจารณางบประมาณในปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว

            ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) จะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญ ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2565 และจะเริ่มกระบวนการยกร่างแผนฉบับต่อไปในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทันกับช่วงเวลาของกระบวนการงบประมาณนี้ด้วย.   


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา