ประกาศแล้ว! สเปก เลขาธิการ ป.ป.ช.


เพิ่มเพื่อน    

14 พ.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สำหรับประกาศดังกล่าวได้กำหนดว่า เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานป.ป.ช. คือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

นอกจากนี้ ดำรงตำแหน่งที่เคยดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังนี้ อธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าอธิบดีตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี, ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการจังหวัด รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี, ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการและเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับกองบัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี, ข้าราชการทหารซึ่งดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมพระธรรมนูญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือกฎหมาย หรือการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สิน หรือการป้องกันการทุจริต หรือการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสำนักงานป.ป.ช. อย่างหนึ่งอย่างใดมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารป.ป.ช. ระดับสูงของสำนักงานป.ป.ช. หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ผ่านการประเมินสมรรถนะ หลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานป.ป.ช. กำหนด  

สำหรับคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการป.ป.ช. แต่งตั้ง และกรณีที่เลขาธิการจะพ้นจากตำแหน่ง หรือพ้นจากราชการตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้เริ่มดำเนินการสรรหาเลขาธิการใหม่ภายใน 120 วันก่อนวันที่เลขาธิการจะพ้นจากตำแหน่ง และให้กรรมการสรรหาออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน กรรมการสรรหาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และให้มีการสัมภาษณ์ การแสดงวิสัยทัศน์  

ให้กรรมการสรรหาเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจำนวนไม่เกิน 3 ราย พร้อมระบุเหตุผลความเหมาะสมต่อประธานกรรมการป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับการแต่งตั้ง 1 ราย และเสนอคณะกรรมการป.ป.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"