กรมรางฯออก 3มาตรฐานเพิ่มความปลอดภัยการขนส่งทางราง


เพิ่มเพื่อน    

 


18พ.ค.2564-นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง เพื่อจัดทำมาตรฐานการขนส่งทางราง หวังให้มาตรฐานต่างๆ ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางรางของไทยเทียบเท่าสากลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตามโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่1.มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง สำหรับทางขนาด 1,435 มิลลิเมตร ซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างทาง 2 ประเภทใหญ่ คือ โครงสร้างทางแบบไม่มีหินโรยทางประเภทมีจุดรองรับต่อเนื่องหรือรางแบบฝัง และโครงสร้างทางแบบไม่มีหินโรยทางประเภทพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่อเนื่องที่มีระบบยึดเหนี่ยวราง โดยมาตรฐานดังกล่าวจะนำมาใช้สำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง ชานเมืองและระหว่างเมืองที่มีขนาดทางกว้าง 1,435 มิลลิเมตร    

2.มาตรฐานการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟ ซึ่งมาตรฐานนี้ได้แบ่งประเภทความเสียหายของรางเป็น รางที่เสียหาย รางที่ร้าว และรางที่แตกหัก การจัดกลุ่มประเภทและกำหนดรหัสความเสียหายของราง ตามลักษณะความเสียหายที่ตำแหน่งต่างๆ ของรางซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้ง  International Railway Solution (IRS 70712 : Rail Defects) และ Union International of Railway (UIC 712 R – Rail Defects) รวมถึงวิธีการตรวจสอบ และคำแนะนำในการบำรุงรักษา ซึ่งนำมาใช้กับการตรวจสอบความเสียหายของรางรถไฟ
ได้ทุกประเภท

3.  มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน ซึ่งมีการกำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบบังคับสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถ สำหรับรถไฟสายประธานในประเทศไทยของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงมาตรฐานตามความเห็นที่ประชุม ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไปบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา มาตรฐาน

ด้านเครื่องกลและตัวรถขนส่งทางราง มาตรฐานด้านไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางอื่นๆ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางรางของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"