ประชาชน อยากเห็นสื่อทำงานทำตามจรรยาบรรณ ไม่บิดเบือน และลดความแตกแยก


เพิ่มเพื่อน    

6 มิ.ย. 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,213 คน สำรวจวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนติดตามข่าวสารตามความสะดวกของตนเอง ร้อยละ 29.43 โดยติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด ร้อยละ 74.81 ทั้งนี้มองว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันให้ความรู้แง่มุมใหม่ ๆ มีการวิเคราะห์เชิงลึก ร้อยละ 52.24 ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุที่มามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ร้อยละ 78.32 สื่อที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 85.24 สิ่งที่อยากฝากบอก “สื่อมวลชน” ณ วันนี้ คือ ควรนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน ร้อยละ 78.71 และมีจรรยาบรรณในหน้าที่ร้อยละ 76.24 

ประชาชนมองว่าข่าวในปัจจุบันมีการนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวปลอมมากขึ้นด้วยเช่นกัน บางครั้งข่าวปลอมหรือข่าวที่เป็นกระแสเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะต้องการกลบกระแสข่าวหลักอื่น ๆ “ข้อมูลข่าวสาร” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำสังคม ประชาชนจึงมองว่า “สื่อมวลชน” นั้น ควรทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสรรสร้างสังคมไทย         

พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้สื่อมวลชนปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตรวจสอบข่าวก่อนนำเสนอและมีอุดมการณ์ จรรยาบรรณอย่างสูงสุดในการทำหน้าที่สื่อมวลชน  ปัจจุบันการขายข่าวเชิงพาณิชย์ยังมีอยู่มาก และอาจจะมากขึ้นด้วยจาก  Hate Speech หรือ ความรุนแรงทางวาจา  และ Hate Crime หรืออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง  การเสนอข่าวบางอย่างควรมีกระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองข่าวสารอย่างจริงจัง  ควรหันมาทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative  Reporting) หรือข่าวในลักษณะ Data Journalism หรือ Data Analytics                   ให้มากขึ้น 

เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของสื่อมวลชนเช่นกันที่จะจับภาพมุมใด รายงานแบบใด เล่าเรื่องแบบไหนที่ทำให้เกิดความแตกแยกน้อยที่สุด นับวันจะเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ฝังเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจ เมื่อต้นเหตุมาจากความคิดและจิตใจของเราเอง จะแก้ได้คงต้องแก้ที่ความคิดและจิตใจของทุก ๆ ฝ่ายเช่นกัน


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย