กางระเบียบ'งบลับ'ยุคทักษิณ ภารกิจ'ยุทธพงศ์'จ้องตัดงบ(ไม่)ลับ


เพิ่มเพื่อน    

     พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระแรกจบลงด้วย เสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบ 269 ต่อ 201 เสียง จากนี้เข้าสู่ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ที่มีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน 72 คน มีกรอบทำงาน ประชุมจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น. ถึงวันที่ 5 ส.ค.

            งานนี้ พรรคฝ่ายค้าน เพื่อไทย ก้าวไกล ประกาศชัด จะตรวจสอบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเพื่อไทย เตรียมจัดตารางเวรยาม ‘เฝ้า' ไม่ให้เกิดการเล่นทีเผลอ โดนลักไก่ ชิงโหวตในเรื่องสำคัญๆ พร้อมกับแบ่งงาน โควตาเพื่อไทย 15 คน มอบหมายแต่ละคน ตามความชำนาญการ เป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบแต่ละด้านตามความถนัด อาทิ วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมว.ศึกษาธิการ ดูเกี่ยวกับงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู ดูเกี่ยวกับงบด้านเศรษฐกิจ เน้นในกระทรวงการคลัง ขณะที่ เดอะโจ้-ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ที่วันนี้แผ่บารมีน่าจับตาดูเป็นพิเศษ เป็นที่รักทั้งคนแดนไกล คนทางใกล้ เจ้าสัวแสนล้านพลังงาน ก็สนิทสนม แถมความแนบแน่นเสี่ยฉิ่ง-ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีข่าวเตรียมตั้งพรรคและยังมีสัมพันธ์อันดีกับเดอะโจ้ ที่ต่างเป็นจุฬาฯ คอนเน็กชั่น เคยไปร่วมงานวันเกิดทั้งงานมารดาและงานวันเกิดยุทธพงศ์มาแล้ว

            ยุทธพงศ์ประกาศจะชำแหละงบลับเหล่าทัพ ในส่วนของหน่วยงานภายใต้การกำกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอย่างถึงพริกถึงขิง พร้อมกับฉายหนังตัวอย่าง

            “ในส่วนของพรรคเพื่อไทย จะเข้าไปดูเรื่องงบราชการลับ ปีนี้ถือว่าเป็นวิกฤติงบประมาณ เพราะสามารถจัดเก็บรายรับได้เพียง 240,000 ล้านบาท ไม่เพียงพอ ต้องกู้ 7 แสนล้านล้านบาท รวม 3.1 ล้านล้านบาท งบประมาณบางอย่างไม่มีรายละเอียด เช่น งบกระทรวงกลาโหม มีงบราชการลับของกองทัพบก 290 ล้านบาท กองทัพเรือ 62 ล้านบาท กองทัพอากาศ 30 ล้านบาท สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 32 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 55 ล้านบาท รวม 470 ล้านบาท และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 416 ล้านบาท

            ไม่ใช่มีเพียงงบลับของกระทรวงกลาโหม งบราชการลับอีกก้อน ประมาณ 558 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงกับนายกฯ เช่น เงินราชการลับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 60 ล้านบาท อยากถามว่าเอาไว้ทำอะไร ทำไอโอ หรือตรวจสอบพรรคฝ่ายค้านหรือไม่ มีเงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 232 ล้านบาท งบราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ 50 ล้านบาท และกระทรวงการต่างประเทศมีงบราชการลับ 8 ล้านบาท ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีงบลับ 20 ล้าน หรือแม้กระทั่งกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือกรมจัดหางาน มีงบราชการลับ แล้วเหตุใดการตั้งงบลับจึงเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ เพียงแค่งบลับของกลาโหมกับสำนักปลัดนายกฯ ก็มีงบลับรวมกว่าพันล้านบาท”

            ในอดีต https://ilp.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/view2.php?FILE_ID=72273 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ.2547 ระบุเอาไว้ว่า เพื่อให้การใช้งบประมาณเงินราชการลับมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

            1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” ว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ.2547

            2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

            3.ในระเบียบนี้ “งบประมาณเงินราชการลับ” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดให้เป็นเงินราชการลับ หรือที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมให้เป็นเงินราชการลับ หรือเป็นเงินที่ใช้จ่ายดำเนินงานในลักษณะปกปิด

            “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินราชการลับไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติม

            “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า หัวหน้าของส่วนราชการที่มีอำนาจสั่งจ่ายงบประมาณเงินราชการลับ

            4.การขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินราชการลับให้กระทำได้ ในภารกิจดังต่อไปนี้

            (1) ภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักร

            (2) ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

            (3) ภารกิจด้านการข่าว

            (4) ภารกิจอื่นที่มีลักษณะปกปิด เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือโดยสภาพแห่งเทคโนโลยี

            การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดย ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวโดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

            5.การจัดสรรงบประมาณเงินราชการลับ ให้กระทำได้ภายในวงเงิน วัตถุประสงค์และตามวิธีการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

            6.การสั่งจ่ายงบประมาณเงินราชการลับ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยข้าราชการในส่วนราชการนั้นอย่างน้อยสี่คน โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณเงินราชการลับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยให้มีการจัดทำบัญชีการรับ-จ่ายเงิน และหลักฐานการจ่ายไว้ตรวจสอบด้วย

            เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินราชการลับมีผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจกำหนดระเบียบภายในเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเงินราชการลับเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

            7.ให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินราชการลับต่อนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกสามเดือน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ หรือวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมเงินราชการลับ รวมถึงคำชี้แจงหรือข้อเสนออื่นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ

            8.ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

            ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547

            ลงนาม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

            งบลับ มีการใช้มาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นยุคทักษิณ ยุคยิ่งลักษณ์ เคยมีคนเอาข้อมูลมาตีแผ่ด้วยตัวเลขที่สูงเช่นกัน เพื่อภารกิจลับด้านความมั่นคง

            แต่เรื่องที่ไม่ลับ มีเอกสารแจกแจง ไปดู พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท จากจำนวน 34 รายการ ถ้าไม่นับงบกลางที่ได้รับจัดสรรไป 5.1 แสนล้านบาท ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่มีปลัดฉิ่ง-ฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นปลัดกระทรวงมายาวนาน มีพี่ใหญ่ในก๊วน 3 ป. พล.อ.อนุพงษ์นั่งเป็นเจ้ากระทรวง ไม่เคยถูกปรับไปไหน ถูกจัดสรรงบกว่า 3.1 แสนล้านบาท ในรายกระทรวง เป็นรองแค่กระทรวงศึกษาธิการที่เดียว ไม่มีอะไรต้องตา น่าเอะใจบ้างเลยหรือ.

 


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"