' เอนก' มอบนโยบายกลุ่ม มทร.พัฒนาในแนวทางที่ชัดเจนเข้าใจตนเอง ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 


เพิ่มเพื่อน    


10 มิ.ย.64-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อมอบนโยบายให้กับกลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่งในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นต้นแบบที่ดี ต้องบริหารจัดการองค์กรให้ดี ควบคู่คุณธรรม สามารถทำให้บุคลากรและคนในสังคมมีความสุข เนื่องจากผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จากการได้ทำงานและสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่ม มทร. นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดชุมชน สังคม ทำงานได้รวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจน ต้องการให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปด้วยแนวทางที่ชัดเจนของตนเอง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับเทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ไม่เพียงมุ่งแต่เรื่องราวในอนาคตอย่างเดียว แต่จะต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาหรือธำรงอยู่ของศิลปะวัฒนธรรมของชาติได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model หรือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกลุ่ม มทร.ขับเคลื่อนอยู่แล้วและอยากให้ทำต่อไป โดยมองโจทย์ต่าง ๆ เป็นโอกาสในการพัฒนา

ด้านนายสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ โดยตั้งเป้าจะพา มทร.ธัญบุรี ก้าวหน้าต่อไปด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ Innovative University หรือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม บนพื้นฐานของแนวคิด BCG Model คือ Bio Economy Circular Economy และ Green Economy ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาของเราจะมีความเป็นนวัตกร เพื่อไปผลักดันนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างรายได้ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมหลัก 4 ด้านด้วย ทั้งเกษตรและอาหาร โลจิสติกส์ ไอที รวมถึงท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และข้อสำคัญคือการเน้นให้มีเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19