โปรดเกล้าฯ ตั้ง 20 ศาสตราจารย์ใหม่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

2ต.ค.64- นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว. ) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (ศ.) จำนวน 20 ราย โดยผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ดังต่อไปนี้ 1.รศ.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.รศ.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 3.รศ.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล สาขาเคมีอินทรีย์ 4.รศ.ศุภโชค มั่งมูล คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล สาขาเภสัชวิทยา 5.รศ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ คณะแพทยศาสตร์​โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขารังสีวินิจฉัย 6.รศ.เกวลิน เลขานนท์ คณะแพทยศาสตร์​โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาจักษุวิทยา 7.รศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาทัศนศิลป์ 8.รศ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากุมารเวชศาสตร์ 9.รศ.สมจิตร์ เอี่ยมอ่อง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สาขาสรีรวิทยา 10.รศ.สมหญิง ธัมวาสร คณะแพทยศาสตร์​ จุฬาฯ สาขาจุลชีววิทยา

นายเอนก กล่าวต่อว่า 11.รศ.สุริยะ สะวานนท์ คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล 12.รศ.สุภาวดี พุ่มพวง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 13.รศ.สุนิตย์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาเคมีอินทรีย์ 14.รศ.ระเบียน วังคีรี คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร สาขาคณิตศาสตร์ 15.รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ สาขาการปรับปรุงพันธ์ุพืช 16.รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 17.รศ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ 18.รศ.สุภมัย สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สาขาอายุรศาสตร์ 19.รศ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สาขากุมารเวชศาสตร์ 20.รศ.เสมอ ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร สาขากายวิภาคศาสตร์


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"