ทส.ปรับมาตรฐานค่าควันดำรถยนต์แก้ปัญหาฝุ่นPM2.5


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 16 ก.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง และใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงทดแทนในการตรวจสภาพรถตามร่างประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหา PM2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์ซึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

      นายอรรถพล กล่าวว่า ขณะนี้ คพ. ได้ยก (ร่าง) ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. .... โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านทางเว็บไซต์ของ คพ. โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ได้เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีประเด็นการบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำกับรถยนต์เก่า การกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภค และการพิจารณาระยะเวลาบังคับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเตรียมการพัฒนารถยนต์ ซึ่ง คพ. ได้นำความเห็นของหน่วยงานข้างต้นไปปรับปรุงในร่างประกาศฯ พร้อมเสนอต่ออนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบต่อไป

        สาระสำคัญของการปรับปรุงค่าเกณฑ์มาตรฐานระบบกระดาษกรอง คือ ค่ามาตรฐาน (เดิม) ขณะไม่มีภาระ ไม่เกิน 50% ค่ามาตรฐาน (ใหม่) ขณะไม่มีภาระ ไม่เกิน 40% และระบบวัดความทึบแสง ค่ามาตรฐาน (เดิม) ขณะไม่มีภาระไม่เกิน 45% ค่ามาตรฐาน (ใหม่) ขณะไม่มีภาระไม่เกิน 30 %  มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น  ล่าสุด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลงนามในประกาศต่อไป 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"