กทม.ตั้งงบฯ จ่ายพิเศษ 377,424,100 บาท


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

โดยที่กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจ่ายรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจำนวน 377,424,100 บาท ตามรายละเอียดเอกสารงบประมาณ โดยจำแนก ดังนี้

(1) สำนักการแพทย์ รวม 214,773,000 บาท

แผนงานบริการด้านการแพทย์ 214,773,000 บาท

1. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง 22,857,000 บาท

2. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน 14,864,800 บาท

3. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 39,722,500 บาท

4. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 7,644,700 บาท

5. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 4,629,000 บาท

6. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 44,350,200 บาท

7. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร 34,858,700 บาท

8. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 10,105,500 บาท

9. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน 32,007,000 บาท

10. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลคลองสามวา 153,600 บาท

11. งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร 3,580,000 บาท

(2) สำนักอนามัย รวม 344,100 บาท
แผนงานอนามัย 344,100 บาท

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ 344,100 บาท

(3) สำนักการศึกษา รวม 57,068,400 บาท

ก. แผนงานบริหารทั่วไป 56,897,400 บาท

1. งานบริหารทั่วไปด้านการศึกษา 160,000 บาท

2. งานบริหารการคลัง 56,737,400 บาท

ข. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 171,000 บาท

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 171,000 บาท

(4) สำนักสิ่งแวดล้อม รวม 61,238,600 บาท

แผนงานรักษาความสะอาด 61,238,600 บาท

งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 61,238,600 บาท

(5) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวม 44,000,000 บาท

แผนงานการกีฬา 44,000,000 บาท

งานการกีฬา 44,000,000 บาท

ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อ่านต้นฉบับ


ทักษิณนี่..... ดูจากการโพสต์ทุกวันนี้ ถ้าไม่เรียกว่าโหนกระแสสามนิ้ว ก็ต้องบอกว่า ถูกระบอบ "สามนิ้ว" กลืนไปเป็นนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งตีนซ้ายธนาธรเรียบร้อยแล้ว!

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO