ทส. มอบโล่ G – Green ขับเคลื่อนความร่วมมือผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี


เพิ่มเพื่อน    

          วันนี้ (16 สิงหาคม 2564) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศเสมือนจริง เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการประเภทโรงแรม อุทยานแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการปรับรูปแบบการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) แต่ยังคงดำเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการส่งเสริมสถานประกอบการและสำนักงาน มีความเข้าใจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสและช่องทางให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

 

          นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาประเทศ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียจากการผลิต การบริการและการบริโภค ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค และภาคีความร่วมมือต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมและวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

          ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการดำเนินโครงการการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G – Green) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองและมอบโล่ตราสัญลักษณ์ตัว G – Green ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยส่งเสริมผู้ประกอบการ สถานประกอบการ อุทยานและสำนักงาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ โดยการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามเกณฑ์ของทั้ง 4 โครงการ ส่งผลให้สถานประกอบการและสำนักงานสามารถลดต้นทุนและลดมลพิษที่เกิดขึ้น มีความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มโอกาสและช่องทางสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

 

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานและรูปแบบการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจประเมินดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้มีการตรวจประเมินออนไลน์ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการลงพื้นที่ตรวจจริง โดยใช้แพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลายในการดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ มีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 324 แห่ง ประกอบด้วย

 

 

          1.โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มีผู้ประกอบการ ผ่านการ รับรอง 44 ราย แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 11 ราย ระดับดีมาก (G เงิน) 16 ราย และระดับดี (G ทองแดง) 17 ราย 2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรม ผ่านการรับรอง 66 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 21 แห่ง G เงิน 23 แห่ง และ G ทองแดง 22 แห่ง 3.โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) มีอุทยานแห่งชาติ ผ่านการรับรอง 30 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 25 แห่ง G เงิน 3 แห่ง และ G ทองแดง 2 แห่ง 4.โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีสำนักงาน ผ่านการรับรอง 184 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 108 แห่ง G เงิน 41 แห่ง และ G ทองแดง 35 แห่ง

          กิจกรรมในวันนี้ นอกจากพิธีการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green เสมือนจริงทางออนไลน์แล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “G – Green…Green to Nature เรารักษ์โลก โลกก็รักเรา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยา 4 ท่าน ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดร. มนูญ ใจซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางสาวนิภาพร ไพศาล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน คุณอลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ และนายอนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐมออร์แกนนิกลีฟวิ่ง บริษัท สวนสามพราน จำกัด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ G – Green 4 โครงการ ทาง www.G-GreenAward.com เป็นการเยี่ยมชมโครงการ G – Green  แบบ Interactive และการดาวน์โหลดข้อมูล ประกอบด้วย มุมแห่งความภาคภูมิใจ (Hall Of Fame) นิทรรศการผลงาน G – Green และมุมแสดงสินค้า G – Green และบริการสีเขียว โดยสามารถเข้าชมพิธีมอบรางวัลเสมือนจริง และเยี่ยมชมวิดีโอย้อนหลังได้อีกด้วย

g-–-green g-–-green…green-to-nature-เรารักษ์โลก-โลกก็รักเรา green-growth green-hotel green-national-park green-office green-production กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-(ทส.) การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร การเติบโตสีเขียว ขับเคลื่อนความร่วมมือผู้ประกอบการ ความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ งานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ ทส. นายจตุพร -บุรุษพัฒน์ นายสุรชัย-อจลบุญ ปกท.ทส. ประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม มอบโล่ ระดับประเทศเสมือนจริง โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"