“วราวุธ” ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติฯ เครือข่ายฯจากทั่วประเทศ พร้อมใจเข้ารับฟังกว่า 100,000 คน


เพิ่มเพื่อน    

          “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.ทส. ชูนโยบาย ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติเครือข่ายฯจากทั่วประเทศ พร้อมใจเข้ารับฟังกว่า 100,000 คน  แนะให้เป็นกองหนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ อย่างเต็มกำลัง     

 

          วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟัง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft team และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 100,000 คน

 

 

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 677,150 คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. จำนวน 259,262 คน, เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และเครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 196,523 คน, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 122,000 คน, เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน 40,000 คน, เครือข่ายผู้ใช้น้ำ จำนวน 38,019 คน และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 21,346 คน ซึ่งถือเป็นกลไกเชิงพื้นที่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนปัญหาในท้องถิ่นตั้งแต่ผืนป่าจนถึงท้องทะเล เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือภาคประชาชนระหว่างกระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และประชาชนในทุกพื้นที่  และได้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

          วันนี้ประเทศไทย และโลกของเราอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ ทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยน และสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถอยู่อย่างยั่งยืนจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน ดังนั้นแนวทางการทำงานต่อไปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้นโยบาย“ทส. หนึ่งเดียว” และนโยบาย  ทส.2+4 ซึ่ง “ทส.2 ” หมายถึง การยกระดับคุณภาพการทำงานเป็น 2 เท่า และ “+4” หมายถึง การเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงาน โดย บวกที่ 1 คือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บวกที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการรับรู้ ตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ทส. บวกที่ 3 คือ การแสวงหาความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ และบวกที่ 4 คือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ที่เป็นการยกระดับคุณภาพการทำงานเป็น 2 เท่า และการเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี”

 

          นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของพี่น้องเครือข่ายในทุกด้าน ไม่ว่า ด้านเครื่องมือ กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พี่น้อง ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น เช่น พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2562 ที่เปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกไม้มีค่า เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมากขึ้น เป็นต้น ขณะที่ ด้านงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เปิดโอกาสให้พี่เครือข่ายได้พัฒนาการทำงานในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการจัดการไฟป่าและลดหมอกควัน โครงการส่งเสริม โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และโครงการอื่น ๆ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านมลพิษ เป็นต้น และในด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนการทำงานและร่วมทำงานกับพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญอีกประการที่ต้องการให้เครือข่ายในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญดำเนินการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้วันละ 1 ต้น เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และหลังปลูกแล้วขอให้ช่วยกันดูแลเพื่อให้เติบโตต่อไป ด้วยการที่มีป่าไม้เพิ่มขึ้นจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ว่า อุทกภัย ภัยแล้ง และอื่นๆ ได้

 

 

          สำหรับปัญหาการเกิดอุทกภัยจากพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ในจังหวัดต่าง ๆที่เกิดขึ้นขณะนี้ ได้มอบนโยบายให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งต้องขอฝากให้เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ช่วยประสานในด้านเกี่ยวกับข้อมูลความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสิ่งจำเป็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุน เพื่อทางกระทรวงฯ จะได้เร่งจัดหาให้ เช่น เครื่องใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม รวมถึงยานพานะเช่นเรือ หรือ กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการขนของ หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา และอื่นๆ”นายวราวุธ กล่าว

 

 

          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า “เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายนโยบายของของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล โดยเน้นหลักการทำงานอย่าง HAPPY หรือมีความสุข อันเป็นเป้าหมายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที”

 

          ด้าน นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พูดคุยกับเครือข่าย ทสม. และเครือข่ายอื่นๆในสังกัดที่มีคนฟังจำนวนมากเป็นหลักแสนคน รู้สึกดีใจและเป็นขวัญกำลังใจให้เครือข่ายทุกเครือข่ายมีความมุ่งมั่นในการช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้สัญญาว่าพวกเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดไป”


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"