ทส. ชู G-Green ตอบโจทย์ BCG Model พร้อมโชว์เคส G ทอง สบู่สมุนไพรไทยรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม


เพิ่มเพื่อน    

          ชูโครงการ G-Green ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วยตอบโจทย์ วาระแห่งชาติ BCG Model ยุคเทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก พร้อมโชว์เคส G ทอง ปี 64 บริษัทผลิตสบู่และแชมพูสมุนไพรไทย สร้างจุดขายจากรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม แถมมุ่งเป้ายกระดับสู่มาตรฐานสากล

 

 

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy ) หรือ BCG Model ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการผลักดันการพัฒนาดังกล่าวให้ไปสู่ในระดับชุมชน และประชาชน โดยมุ่งให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า และมากที่สุด ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ ที่ให้เกิดของเสียน้อยที่สุด การใช้วัสดุทางเลือก ตลอดจนการนำวัสดุมาใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อไปว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ G-Green ที่ประกอบด้วย โครงการ Green Product , Green Hotel , Green Office , Green National Park , Green Restaurant, Green Airport และ Green Coffee Shop เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในภาคการผลิต ได้แก่ สถานประกอบการขนาดเล็ก ภาคบริการ ได้แก่ สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหารอุทยานแห่งชาติ และผู้บริโภคระดับประชาชน ปรับพฤติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อน G - Green ด้วยวิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ Circular Economy

 

 

          นับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โครงการ G-Green ได้การตรวจประเมินและรับรอง พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ G - Green ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ระดับดีมาก (G เงิน) และระดับดี (G ทองแดง) ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี ให้สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 1,854 แห่ง ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้สามารถลดการใช้ พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ  เห็นผลอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดการนำแบบอย่างที่ดีสู่การขยายผลไปยังสถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ต่อยอดยกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากล

          รมว.ทส. กล่าวถึงความสำเร็จจากตัวอย่างของโครงการฯ ว่า บริษัท จี เอซ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ผลิตสบู่ และแชมพูจากสมุนไพรไทย เช่น ขมิ้นและใบบัวบก ภายใต้เครื่องหมายการค้า Goldy Herb เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญและได้เข้าร่วมโครงการฯกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินพัฒนาเพื่อก้าวเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจน และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  จนประสบความสำเร็จ สามารถผ่านการตรวจประเมินและรับรอง จนได้รับตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับดีเยี่ยม  หรือ G ทอง ปี 2564 นับเป็นแบบอย่างของปรับพฤติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของ G – Green ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  โดยกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพผลิตตามมาตรฐาน ระบบการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต  พร้อมดำเนินการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในผลิตอย่างได้มาตรฐาน และผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

 

 

          “ พร้อมกันนี้ ทางบริษัทยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานสากลต่อไป เป็นการชี้ให้เห็นชัดเจนว่า การเข้าร่วม G – Green ได้สร้างประโยชน์ให้กับการดำเนินเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการเพิ่มภาพลักษณ์องค์กรในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสการเข้าถึงและขยายตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค และที่สำคัญสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ”นายวราวุธ กล่าว

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ ต้องการเข้าร่วมโครงการ G-Green สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ o 2298 5653, 0 2278 8400 ต่อ 1661 หรือทาง Facebook Fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ เว็ปไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th  


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"