'ศักดิ์สยาม'แจงเป็นแค่ผู้อาศัยในที่ดินเขากระโดงโฉนดได้มาโดยสุจริต ไล่ไปตรวจสอบทั้งประเทศ


เพิ่มเพื่อน    


03ก.ย.64- ช่วงบ่าย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  ชี้แจงกรณีถูกอภิปรายประเด็นที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า ประเด็นแรกที่มีการอภิปรายว่าบ้านพักของตนเป็นที่ดินของการรถไฟ ซึ่งตนและเครือญาติทราบข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้น ตนต้องเรียนว่าตนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยในที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่ออกเป็นโฉนดเลขที่ 3466 ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2515 ซึ่งขณะนั้นตนอายุเพียง 10 ขวบ ดังนั้นต้องเรียนต่อสมาชิกที่ได้อภิปรายให้ทราบข้อเท็จจริงว่าเอกสารสิทธิ์นี้ออกตามกระบวนการของกฎหมายของกรมที่ดินตามขั้นตอน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นประเด็นที่ได้มีการอภิปรายว่าภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว ตนไม่สั่งการให้การรถไฟเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งติดตามการจัดการรายได้จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องและตอบสนองแนวนโยบายรัฐมาตลอด ส่วนที่ระบุว่าเมื่อการรถไฟ ทำหนังสือลงวันที่ 23 มิ.ย.ถึงกรมที่ดินให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นปัญหานั้น เป็นเพียงการแสดงเพื่อเตรียมการตอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้น ตนขอชี้แจงว่าพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ ที่ดินใดที่เป็นข้อพิพาทและเอกชนมีเอกสารสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดิน ส.ค. 1  น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก. มีความจำเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 กำหนดว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณี ไม่มีผลผูกพันต่อบุคคลอื่น ดังนั้นเรื่องนี้การรถไฟจึงมีความจำเป็นต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ให้ทราบ ส่วนการยกคำพิพากษามานั้นเป็นกรณีของที่ดินจำนวน 35 ราย ซึ่งฟ้องต่อการรถไฟ ดังนั้นที่ดินที่มมีจำนวนกว่า 1,000 กว่าราย มีความจำเป็นที่การรถไฟจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้เรียบร้อยก่อน  ทั้งนี้ประเด็นที่ระบุว่าทำไมการรถไฟจึงไม่ฟ้องขับไล่ตามความเห็นของอัยการสูงสุดนั้น การรถไฟก็ต้องพิจารณาว่ากรณีที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบ โดยหน่วยงานของรัฐ สิ่งที่การรถไฟจะต้องดำเนินการคือจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์นั้น ซึ่งก็หมายถึงกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏผลว่าจากคำพิพากษาของศาลฎีกา การรถไฟก็มีความเชื่อว่าการออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  โดยพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ออกทับที่ดินของการรถไฟ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ต่อไป ซึ่งได้มีหนังสือประสานงานกับกรมที่ดินแล้ว

นายศักดิ์สยาม  กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นที่ระบุว่าทำไมการรถไฟไม่เรียกเก็บค่าเสียหายเป็นค่าเช่า คำนวณเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาทนั้น พื้นที่บริเวณเขากระโดงเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทระหว่างการรถไฟ กับประชาชนมาอย่างยาวนาน การจัดเก็บค่าเช่าของการรถไฟจะดำเนินการได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนของกฎหมายให้ได้ข้อยุติก่อน ซึ่งปัจจุบันการรถไฟได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว ส่วนที่ผู้อภิปรายได้ตั้งคำถามว่าตนควรแสดงสปิริตให้การรถไฟฟ้องร้องตน ในกรณีดังกล่าวนั้น ตนเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในที่ดินโดยสุจริต บนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และออกโดยทางราชการตั้งแต่ปี 2515

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ระบุว่าที่ดินอีกแปลงมีนาย A เป็นเจ้าของ และรมว.คมนาคม ไม่สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดดำเนินการเป็นเพราะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ขอชี้แจงว่าเมื่อการรถไฟได้รับคำพิพากษาจากศาลฎีกาก็ได้ส่งคำพิพากษาไปบังคับตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง พ.ศ.  2477 มาตรา 275  และได้สืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้ประเด็นที่ระบุว่าที่ดินในครอบครองของตนตามราคาประเมินมีมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ถ้าคำนวณมูลค่าที่ดินเขากระโดง 5,000 ไร่ จะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาทนั้น การที่การรถไฟดำเนินการล่าช้าจะทำให้การรถไฟและประเทศเสียประโยชน์นั้น กรณีนี้ตนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นผู้ครอบครอง ที่ดินตรงนี้การรถไฟดำเนินการสำรวจ ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะที่เขากระโดง แต่จะสำรวจได้ต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีผลกระทบต่อสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ได้เอกสารสิทธิมาโดยชอบ และต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่ระบุว่าการดำเนินการของการรถไฟขาดความเท่าเทียมตามกฎหมาย มีการรื้อย้ายผู้บุกรุกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีการฟ้องร้องรวดเร็ว เป็นเพราะมีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นผู้รับสัมปทานนั้น รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า จ.ยะลานั้น  ตนในฐานะ รมว.คมนาคมได้มอบนโยบายให้การรถไฟดำเนินการทุกขั้นตอนของกฎหมาย  ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักความเท่าเทียม เสมอภาค โปร่งใส และมีความคืบหน้ามากกว่าในทุกยุคทุกสมัยและทุก รมว.คมนาคมด้วย โดยมีหนังสือที่ คค.0202/กม. 689 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564 เน้นย้ำให้การรถไฟ ติดตามความคืบหน้าในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ดินที่เชื่อว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ และให้รายงานความคืบหน้าทุกเดือน พร้อมมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่าตนไม่เคยแทรกแซงการทำงานของการรถไฟ และให้ยึดปฏิบัติตามข้อกฎหมายมาโดยตลอด

“ผมในฐานะที่ส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนธรรมดา ผมต้องเรียนว่าผมไม่ได้มีชื่อในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเป็นผู้อาศัยในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสุจริต ในส่วนของประชาชนที่เข้ามาตั้งแต่ปี 2502 ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เข้ามาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด ผมเกิดปี 2505 ในญัตติระบุว่าผมเป็นผู้นำการบุกรุก ญัตตินั้นเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ ส่วนกรณีญาติพี่น้องของผม การได้มาก็ถือว่าเป็นการเข้ามาครอบครองโฉนดเหมือนคนปกติทั่วไป และเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยราชการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสุจริต หากผู้อภิปรายมีข้อมูลหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าการที่เครือญาติหรือผมถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ท่านกล่าวอ้าง ด้วยวิธีการที่ฉ้อฉลก็ขอให้ไปยื่นฟ้องหรือดำเนินการเพื่อเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยทางราชการในกรณีแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ อย่าทำแต่ที่เขากระโดง” นายศักดิ์สยาม กล่าว

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"