อมธ.ประกาศร่วมกับอีก 18 มหาวิทยาลัย หาข้อเท็จจริงสลายการชุมนุมม็อบ


เพิ่มเพื่อน    

 

12 ก.ย. 2564 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) อมธ. ผนึกกำลัง 18 มหาวิทยาลัย หาข้อเท็จจริงเหตุสลายการชุมนุม ร่วมกับกมธ.พัฒนาการเมือง ณ รัฐสภา พุธนี้ โดยมี ผบตร. และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติเข้าร่วมด้วย

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องขอให้ปกป้องสิทธิและคุ้มครองประชาชนจากการกระทำความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อันเข้าข่ายเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนรอบด้าน จึงได้เชิญภาคประชาชน อันได้แก่ ผู้แทนองค์การและสโมสรนิสิตนักศึกษา 19 มหาวิทยาลัย

1. องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

5. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

6. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

8. องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. องค์การนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11. องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

12. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13. องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

14. องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15. องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

19. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ในวันพุธที่ 15 กันยายน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าต่อไป

 


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?