บุรีรัมย์ สั่งปิด 3 หมู่บ้าน 2 อำเภอ ห้ามเข้า-ออก 14 วัน หลังเจอผู้ติดเชื้อโควิด 49 คน


เพิ่มเพื่อน    

 

19 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 76/2564 และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 78/2564 ลงวันที่ 18 ก.ย.2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม

ทั้งนี้ มีเนื้อหา ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านเมืองแกใต้ หมู่ที่ 14 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 34 ราย และ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 2 และบ้านโคกตาหึงพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 15 ราย

โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) มาตรา 34(1) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อ 6 (1)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 7 (1) (4) ของกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 46/2564 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2564 จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในพื้นที่บ้านเมืองแกใต้ หมู่ที่ 14 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 2 และบ้านโคกตาหึงพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ มีกำหนด 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.2564 ถึงวันที่ 1 ต.ค.2564) เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

2. ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.2564 เวลา18.00 น.เป็นต้นไป

โดยมอบหมาย ให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งทางศูนย์ EOC จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปิดหมู่บ้านดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันที่ 18 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป จนครบ 14 วัน จากนั้นก็จะมีการประเมินสถานการณ์ จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?