อีกแล้ว 'ส.ส.วิโรจน์' ปั่นเฟกนิวส์ฉีดซิโนแวค 2 เข็มไม่ให้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน บิดเบือนข้อปฏิบัติสำนักพุทธฯ


เพิ่มเพื่อน    

13 ต.ค.64 - นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า มหาเถรสมาคม กำหนดมาตรการการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน เข้าใจว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีนะครับ อนุญาตเฉพาะคนที่ฉีด AstraZeneca, Pfizer, Moderna หรือ J&J เท่านั้น 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" พบว่า ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มยี่ห้อใดก็ได้ รวมถึงวัคซีนซิโนแวค และซิโนฟาร์ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม แอสตราเซนิกา,ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยเนื้อหาจากสำนักพุทธฯ รายงานดังนี้ วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทูลถวายเปิดการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

-การกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาเถรสมาคมได้มีมติ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ในห้วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

๑.การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด
๒.การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้
๒.๑ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน ๒๕ คน ,พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน ๕๐ คน และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน ๑๐๐ คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร ต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๒.๒ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม แอสตราเซนิกา,ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อ COVID – 19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง
๒.๓ จำนวนพระสงฆ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้เว้นระยะห่างประมณ ๑.๕ - ๒ เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี
๒.๔ ขอความร่วมมืองดพิธีสมโภชน์องค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน
๒.๕ กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมพิธี
๒.๖ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในสถานที่จัดพิธี
๒.๗ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าพิธี
๒.๘ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด
๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตการปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเขตพื้นที่นั้นๆ กำหนด อย่างเคร่งครัด
- การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน ๑๐ รูป
- การเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จาก วัดกงหิต เป็นวัดลำสินธุ์ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"