WIPO ปรับอันดับการส่งเสริมและพัฒนาวัตกรรมของไทย


   


องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกปรับอันดับการส่งเสริมและพัฒนา “นวัตกรรม” ของไทยดีขึ้น 7 อันดับ เพิ่มขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 44 ของโลกจากเดิมลำดับที่ 51

 12 ก.ค.61- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนลของสหรัฐฯ และสถาบันด้านการบริหารธุรกิจของสิงคโปร์ (INSEAD) เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2561 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 126 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ ไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 มาเป็นอันดับที่ 44 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
 

ทั้งนี้ จากการประเมินตัวชี้วัด 80 ตัว ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเมืองและกฎหมาย ทุนมนุษย์และการวิจัย อินฟราสตัคเจอร์ สถานะทางการตลาด การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานสร้างสรรค์ ที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆ ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศผู้นำในหลายด้าน นอกจากนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และหน่วยงานที่ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ได้ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม

อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการส่งเสริม การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้ไทยมีการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น


พลันที่ออกปาก "ผมสนใจงานการเมือง"นายกฯ ประยุทธ์.........ก็สู่สภาพ "ศัตรูร่วม" ในทางแคบของพลพรรคนักเลือกตั้งที่ต้องปรองดองเฉพาะกิจเพื่อกำจัดในบัดดล!

'เก้าอี้' นายกฯ ที่ถูก 'ตีตรา'
มิติ 'ประชารัฐ-อนาคตใหม่'
คุกกี้เสี่ยงทาย 'อภิสิทธิ์-วรงค์'
เบื้องหลังของการ "เกาะโต๊ะ"
'เกาะโต๊ะ' ประจานตัวเอง
๑๐ ปีของคนไม่มีแผ่นดินอยู่