WIPO ปรับอันดับการส่งเสริมและพัฒนาวัตกรรมของไทย


   


องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกปรับอันดับการส่งเสริมและพัฒนา “นวัตกรรม” ของไทยดีขึ้น 7 อันดับ เพิ่มขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 44 ของโลกจากเดิมลำดับที่ 51

 12 ก.ค.61- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์แนลของสหรัฐฯ และสถาบันด้านการบริหารธุรกิจของสิงคโปร์ (INSEAD) เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2561 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 126 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ ไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 มาเป็นอันดับที่ 44 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
 

ทั้งนี้ จากการประเมินตัวชี้วัด 80 ตัว ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การเมืองและกฎหมาย ทุนมนุษย์และการวิจัย อินฟราสตัคเจอร์ สถานะทางการตลาด การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานสร้างสรรค์ ที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านต่างๆ ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศผู้นำในหลายด้าน นอกจากนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และหน่วยงานที่ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ได้ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม

อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการส่งเสริม การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้ไทยมีการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา