ประชาชน ระบุ'ปลูกป่า-จัดการน้ำ' ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่มได้


เพิ่มเพื่อน    

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจปัญหาภัยธรรมชาติ  ประชาชนยอมรับฝนตกดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติควบคุมยาก เชื่อปัญหาเกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม แนะช่วยกันปลูกป่า และเพิ่มระดับการบริหารจัดการน้ำ จะช่วยแก้ปัญหาได้ เสนอให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญ

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจปัญหาภัยธรรมชาติ  ประชาชนยอมรับฝนตกดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติควบคุมยาก เชื่อปัญหาเกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม แนะช่วยกันปลูกป่า และเพิ่มระดับการบริหารจัดการน้ำ จะช่วยแก้ปัญหาได้ เสนอให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญจากปริมาณฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้หลายฝ่ายวิตกกังวลกับภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในขณะที่รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรองรับป้องกันภัยพิบัติทุกรูปแบบและติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,063 คน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้


1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม ณ วันนี้
อันดับ 1    เป็นภัยธรรมชาติ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ ควบคุมได้ยาก     47.99%
อันดับ 2    ภาครัฐควรหาแนวทางป้องกัน วิธีการรับมือ มีระบบเตือนภัยที่ดี     34.26%
อันดับ 3    รู้สึกเป็นห่วง เห็นใจผู้ประสบภัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก    25.66%
อันดับ 4    ประชาชนจะต้องเตรียมความพร้อม ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด    24.27%
อันดับ 5    มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก ควรให้ความสำคัญและเร่งแก้ไข     22.05%

2. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม คือ 
อันดับ 1    การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ตัดไม้ทำลายป่า     64.01%
อันดับ 2    สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อน    40.41%
อันดับ 3    ระบบการบริหารจัดการน้ำ และระบบการแจ้งเตือนไม่มีประสิทธิภาพ    21.77%
อันดับ 4    มีฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนมากเกินไป  น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ผิวดินอ่อนตัว อุ้มน้ำ    18.53%
อันดับ 5    การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ขวางทางน้ำ    15.30%

3. ประชาชนคิดว่าควรมีวิธีป้องกันภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม อย่างไร?
อันดับ 1    ปลูกป่า ปลูกพืชคลุมดิน ไม่ทำลายป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น      54.82%
อันดับ 2    บริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ กักเก็บ และผันน้ำให้มีปริมาณเหมาะสม     34.84%
อันดับ 3    ตรวจสอบเขื่อน ฝาย ทำนบน้ำ คันกั้นน้ำ ให้แข็งแรงอยู่เสมอ    28.66%
อันดับ 4    ขุดลอกคูคลอง สร้างทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ     23.60%
อันดับ 5    มีการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ขวางทางน้ำ    16.88%

4. ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางแก้ไขภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม อย่างไร?
อันดับ 1    มีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา  สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น    43.83%
อันดับ 2    ในพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ ต้องมีการติดตาม เฝ้าระวังตลอดเวลา    33.28%
อันดับ 3    รัฐบาลเอาจริงเอาจัง เร่งแก้ไข รายงานสถานการณ์ให้ประชาชนรับรู้    23.92%
อันดับ 4    เร่งกู้ภัย รื้อถอน ระบายน้ำ อพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยเร็ว      22.88%
อันดับ 5    กำหนดเป็นวาระสำคัญ ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด    16.49%

5. ใคร/หน่วยงานใด? ที่ประชาชนอยากให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องนี้มากที่สุด  
อันดับ 1    กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.    56.63%
อันดับ 2    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กรมป่าไม้    39.13%
อันดับ 3    กระทรวงกลาโหม ทหาร    26.43%
อื่นๆ     เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมชลประทาน กรมสุขภาพจิต  หน่วยกู้ภัย มูลนิธิ  เป็นต้น    17.40%

6. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่อยากบอกรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
อันดับ 1    สำรวจความเสียหาย จัดส่งอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ สิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วน    43.14%
อันดับ 2    กำหนดให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญ    36.60%
อันดับ 3    จัดหาที่พักชั่วคราว ดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัย      29.41%
อันดับ 4    ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่      25.82%
อันดับ 5    ระมัดระวังการแอบอ้าง รับบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือ    20.26%


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'