กกอ.ประกาศ37หลักสูตรคุณภาพ13สถาบันอุดมศึกษา


   

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุม กกอ.มีมติเห็นชอบและให้เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพของสากลและของสภาวิชาชีพในระดับดีเยี่ยม จำนวน 37 หลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 13 แห่ง มีดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์  2.ม.ขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2558) ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบำบัด 3.ม.นวมินทราธิราช หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ได้รับการรับรองจากWFME (World Federation for Medical Education) 4.ม.คริสเตียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบำบัด 5.ม.อุบลราชธานี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม , หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 6.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ได้รับการรับรองจากWFME และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ได้รับการรับรองจากWFME 

 

 7.ม.นครพนม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  8.ม.สยาม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 9.มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ 10.ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ 11.ม.เทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) ได้รับการรับรองจากWFME 12.ม.รังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ,หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับการรับรองจาก สภาเภสัชกรรม, หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม  ,หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรสองภาษา/ปรับปรุงพ.ศ.2561) ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

 

13.ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุงพ.ศ.2556) ได้รับการรับรองจากWFME ,หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558),หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558),หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558),หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558),หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556),หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ,หลักสูตรควบบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556) ,หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ,หลักสูตรควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556),หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) ,หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ,หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ,หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559) ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)ได้รับการรับรองจากAACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) โดยรายชื่อหลักสูตรทั้งหมด จะประกาศขึ้นเว็บไซต์ของ สกอ.ในเร็วๆ นี้.


เก็บมาเล่า..... วันเสาร์ที่ผ่านมา มีคนบอกว่า โลกหมุนรอบ "ธนาธร-ปิยบุตร" เพราะ ๒ คนนี้คือผู้นำเหล่านักรบต่อสู้กับเผด็จการ เป็นผู้กอบกู้ประชาธิปไตยจากรัฐบาลสืบทอดอำนาจทหาร

แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!