สวทช.จับมือOKMDพัฒนางานดีไซน์ สร้างธุรกิจตอบสนองชนชราแห่งอนาคต


   

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในโครงการ “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม” เพื่อช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยทั้งในด้านการออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลก ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
    รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. เปิดเผยว่า “โครงการชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการเชิงบูรณาการความร่วมมืออีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ FABLAB Thailand, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ABLE lab และ Future Living Lab เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (creative and design) ในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทย ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการ สร้างองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจใหม่พร้อมไปกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนโครงสร้างพีระมิดประชากรโลก 


    เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ โดยโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยในด้านการออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลกกลุ่มนี้”
    “โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการไทยเพื่อตอบสนองชีวิตผู้สูงวัย ต่อจากนั้นทางโครงการจะมุ่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุต่อไป เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนของประเทศได้ในอนาคต” รศ.ดร.รัชพลกล่าว


    ด้านนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เปิดเผยว่า “งานสัมมนาบรรยายหัวข้อโครงการชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม ภายใต้โครงการ “ชนชราแห่งอนาคต” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของงาน Bangkok Design Week 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยต่อยอดมาจากนิทรรศการ “ชนชราแห่งอนาคต : นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่” ซึ่งจัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผนึกกำลังกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)”
    “พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ถือได้ว่านิมิตหมายอันดีสำหรับโครงการ “ชนชราแห่งอนาคต” รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ทั้ง TCDC และ ITAP จะมุ่งสร้างความร่วมมือวางแผนงานร่วมกัน เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลก ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ” นายกิตติรัตน์กล่าว.


ม็อบ "ขยะ-รกเมือง" ที่สุด ก็ม็อบ "เห็บแม้ว" นี่แหละ! อย่างแก๊ง "จ่านิว-นายโรม"........ ถ้าเป็นเขมร-ญวนยุคก่อน เขาไม่เอาไปทำปุ๋ยหรอก

'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?
มาเลย์ที่ 'มีมากกว่าอายุ'