กกต.สั่ง'พรรคมาตุภูมิ'สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน

27 ธ.ค.61 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคราษฎร กรณีที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคราษฎรมีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคในรายการชื่อพรรคเป็นพรรคมาตุภูมิ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิและประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิ กรณีคณะกรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับพรรคมาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด ารงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน รักษาการหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคมาตุภูมิตามข้อบังคับพรรคมาตุภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๑ข้อ ๘๗ โดยพรรคมาตุภูมิได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามข้อ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนิการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้จัดประชุมดำเนินการดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑ (๓๔) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ประกาศการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคมาตุภูมิ

จึงประกาศให้พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗)และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ
ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"