คืบร่างแผนขยะพลาสติก เล็งเลิกใช้ 7 ชนิด ปี 68 ลดมลพิษ ปีหน้าห้าม'ไมโครบีด' ส่วนกล่องโฟมปี 65


   

     

 

     วันที่ 27 ธ.ค.นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ได้ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) พิจารณากำหนดการลด และเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง(Single-use Plastic) ที่พบมากในขยะทะเลของประเทศไทยและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยพลาสติกที่อยู่ในข่ายถูกลดและเลิกใช้รวม 7 ชนิด ประกอบด้วย 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม(cap seal) 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่(oxo) 3) ไมโครบีดจากพลาสติก(Microbead) เลิกใช้ปี 2562 4) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 5) กล่องโฟมบรรจุอาหาร เลิกใช้ปี 2565 6) แก้วน้ำพลาสติก(ใช้ครั้งเดียว) และ 7) หลอดพลาสติก เลิกใช้ปี 2568 โดยมีเป้าหมายรวมในการลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 70 % ในปี พ.ศ.2580 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปี พ.ศ. 2573 เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ

     นายวิจารย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ขอความร่วมมือในการรณรงค์การลด และคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและทะเล โครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ปฏิเสธถุงได้บุญด้วยการบริจาคให้สาธารณกุศล ของ บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลตอบรับด้วยดี โดยระยะแรกบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวนทั้งสิ้น 155,500,000 ใบ รวมคิดเป็นยอดเงินบริจาค 10,287,956 บาท ระยะที่ 2 บริจาคให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ระยะที่ 3 บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และผู้ยากไร้ และกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ของ ทส. ประกอบด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดทั่วประเทศ และกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวน 344,672,263 ใบ 

 

    นายวิจารย์ กล่าวว่า ในส่วนภาครัฐ มีการขับเคลื่อนการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติกของหน่วยงาน ร้อยละ 10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานรัฐ  โดยเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป


เรื่อง "พานไหว้ครู" นี่.........ใครก็อย่าไปโทษ "นายธนาธร" เลย! ดูตามรูปการณ์แล้ว คนพรรคอนาคตใหม่หรือตัวนายธนาธร ไม่ได้เป็น "ต้นคิด" หรือ "ต้นเรื่อง" แน่

ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?