เปิดชื่อ 7 ผู้สมัครเข้ารับพิจารณาเป็น'ก.ต.คนนอก'


   

แฟ้มภาพ

28 ธ.ค.61-นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการเพื่อเลือกกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่แก้ไขใหม่) จำนวน 2 คน ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 61 ที่ผ่านมา ซึ่งยอดผู้สมัครนับถึงวันนี้( 28 ธันวาคม 61 )มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน มีรายชื่อดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 69 ปี อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) 2.นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช อายุ 74 ปี อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ อายุ 62 ปีนักวิชาการอิสระ สาขารัฐศาสตร์ 4.พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย 5.นายเผด็จ วงษ์เวียงจันทร์ อายุ 41 ปีเจ้าของกิจการ บจก. พี ดี อินเวนชั่น(ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม) 6.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อายุ 74 ปี ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปัจจุบัน) 7.ดร. สุรพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ (อายุ 68 ปี)  กรรมการสภาสถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ จะมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 2 มกราคม 2562 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) ได้แก่ ผู้พิพากษา และผู้พิพากษาอาวุโสทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ,มีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีบริบูรณ์ เเละสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ,ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ,ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ,ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ.นี้หรือตามกฎหมายอื่น , ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ , ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ,ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง , ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการเลือกตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ ศาลปกครอง หรือศาลอื่น , ไม่เป็นทนายความ ข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการอัยการ, ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ,ไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งใดในรัฐวิสาหกิจ ,ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดอันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยการเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอกจากเดิมนั้นให้วุฒิสภาหรือ สนช.ในปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก