ศาลตรวจเข้มคุณสมบัติคัดเลือก'ก.ต.'คนนอก ชวนประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็น


   

11 ม.ค. 62  -นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการเพื่อเลือกกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของบุคคลภายนอก ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) (ที่แก้ไขใหม่) จำนวน 2 คน ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 จนถึงปิดรับสมัครวันที่ 2 ม.ค. 2562 ว่าด้วยสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำเเหน่ง ก.ต.ของผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกเป็น ก.ต.ตามมาตรา 36(3) เพื่อให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเเละความเหมาะสมของผู้สมัคร เเละรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ต่อไป

สำหรับผู้ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต.ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวนั้น ให้แจ้งข้อคิดเห็นพร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ

ได้ แล้วจะส่งเอกสารดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 541-2770 หรือ E-mail:ojcc@coj.go.th ภายในวันที่ 16 ม.ค.2562 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกเป็น ก.ต.ได้ที่ http://www.ojc.coj.go.th

โดยนายสราวุธ กล่าวต่อไปว่า ขั้นตอนต่อไปภายหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้น จากนั้นสำนักงานศาลยุติธรรมจะส่งบัตรเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกให้ผู้ที่มีสิทธิเลือก ได้แก่ ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโสทั่วประเทศ จำนวน 4,633 คน ในวันที่ 8 ก.พ. 2562 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้องส่งบัตรเลือกมาถึงสำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ 26 ก.พ. 2562 คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิจะนับคะแนนวันที่ 27 ก.พ. 2562

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้พิพากษาทั่วประเทศมีสิทธิเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกด้วยตนเอง ทั้งนี้ การเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลภายนอก จะห้ามหาเสียงเช่นเดียวกับการเลือก ก.ต. ในทุกชั้นศาล โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะเผยแพร่ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครให้ผู้มีสิทธิเลือกได้รับทราบทางเว็บไซต์ศาลยุติธรรมต่อไป

นอกจากนี้เเล้ว นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ยังได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต. ตามมาตรา36 วรรคหนึ่ง (3)

โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 30 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ก.ต. พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามมาตรา 39 หรือการฝ่าฝืนตามข้อบังคับนี้ โดยอาจจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานมาให้เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบ เรียกผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต.หรือวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ แล้วรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังคณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.

จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นมีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 2541-2770, E-mail:ojdc@coj.go.th ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามรถติดต่อได้มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกเป็น ก.ต.(บุคคลภายนอก ตามมาตรา 32(3) ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 (ที่แก้ไขใหม่) ผู้สมัครทั้งสิ้น 17 คน มีรายชื่อดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (อายุ 69 ปี) อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช (อายุ 74 ปี) อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ3. นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ (อายุ 62 ปี) นักวิชาการอิสระ สาขารัฐศาสตร์4. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ (อายุ 65 ปี) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย 5. นายเผด็จ วงษ์เวียงจันทร์ (อายุ 41 ปี) เจ้าของกิจการ บจก. พี ดี อินเวนชั่น(ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม) 6. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (อายุ 74 ปี) ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ปัจจุบัน)

7. ดร.สุรพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ (อายุ 68 ปี) กรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8. นายดนัย ธีวันดา (อายุ 56 ปี) รองอธิบดีกรมอนามัย 9. นายกฤษณ์ เพ็ชรศิริ (อายุ 42 ปี) วิศวกรอิสระ 10. นายเมธี ครองแก้ว (อายุ 76 ปี) อดีต ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ 11. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ (อายุ 44 ปี) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.สยามพาร์ค บางกอก 12. นางทรงพร โกมลสุรเดช (อายุ 61 ปี) อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13. ผศ.ดร.ธนาชัย สุขวณิช (อายุ 58 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

14. นายอมร วาณิชวิวัฒน์ (อายุ 53 ปี) กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ (การบริหารงานบุคคล)/อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15. นายลิขิต ลีแสวงสุข (อายุ 63 ปี) กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 16. นางสุวรรณี สิชฌรังษี (อายุ 61 ปี) ข้าราชการบำนาญ (ครู) 17. นายสวัสดิ์ ใจเย็น (อายุ 65 ปี) อดีตพนักงาน บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ซึ่งการเปิดให้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อเป็น ก.ต.คนนอกในครั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่แก้ไขให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอก โดยจากเดิมนั้นจะให้วุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจคัดเลือก


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"