ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


   

           รัฐบาลมีความพยายามที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน จึงจัดให้มีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้น เป็นการบูรณาการการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ากับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ในชุมชนต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมของการพัฒนาและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มยอดขายสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ด้วยยุทธศาสตร์การตลาดที่แตกต่างไปจากที่เคยทำมา เพิ่มคุณค่าให้สินค้า OTOP ให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้าไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ที่มีสินค้า OTOP ที่เป็นผลผลิตของชุมชนต่างๆ ในแต่ละจังหวัด เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการขายสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยสมาชิกในชุมชน ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน

                สำหรับการพัฒนาและการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP นั้นเป็นหน้าที่ของพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัดที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP ให้เป็นที่ชื่นชมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สร้างความแตกต่างด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ การผลิตตามภูมิปัญญาของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ใช้การตลาดในการสร้างคุณค้าให้แก่สินค้าเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชม มีการจัดประกวดแข่งขันการดำเนินงานสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ และได้จัดงานแสดงผลงานของชุมชนที่ชนะการประกวดที่เมืองทองธานี ให้ประชาชนได้รู้จักและซื้อหาสินค้า OTOP ของชุมชนต่างๆ ที่ชนะการประกวดระดับประเทศ
                จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชุมชนชนะการประกวดระดับประเทศ และได้นำเอาสินค้า OTOP ของชุมชนที่ชนะการประกวดมาร่วมแสดงในงานนิทรรศการที่เมืองทองธานีด้วย ทางพัฒนาจังหวัดจึงได้มีความพยายามที่จะต่อยอดให้สินค้า OTOP และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แกชุมชนต่างๆ ในจังหวัด โดยจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการในกลุ่มของสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อเรียนรู้วิธิการเพิ่มคุณค่าเพิ่มเสน่ห์ให้แกสินค้า OTOP การพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากสินค้า OTOP ที่มีอยู่ในจังหวัดอื่น อีกทั้งยังได้มีการสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
                การนำเอาสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่บูรณาการเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ นั้นนับว่าเป็นการเดินถูกทางของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน เพราะเสน่ห์ของสินค้า OTOP สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน เมื่อมีคนมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น ก็จะทำให้สินค้า OTOP ขายดีขึ้น ทั้งการซื้อใช้สำหรับตนเอง และซื้อเป็นของฝาก ดังนั้นในการประชุมปฏิบัติการของสมาชิกในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดนครนายก จึงมีทั้งการถกอภิปรายเรื่องการพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์เต็มศักยภาพ อีกทั้งยังมีการเรียนรู้แนวทางของการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้แกสมาชิกในชุมชนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน
                สำหรับจังหวัดนครนายกนั้น สินค้า OTOP มีทั้งข้าว ปลา ผัก และผลไม้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาสินค้า OTOP ที่มีความแตกต่างจากสินค้า OTOP ในพื้นที่อื่นๆ สำหรับข้าวนั้นมีข้าวสูตะบุตรที่เป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษทางโภชนาการที่มีจำหน่ายทั้งในลักษณะของวัตถุดิบและแปรรูปเป็นขนมกระยาสารทอีกด้วย ส่วนผักนั้นที่นครนายกมีผักกูดและเห็ดเป็นสำคัญ สำหรับผักกูดที่นครนายกนั้นเป็นผักปลอดสารพิษ มียางน้อย เหมาะสำหรับการปรุงอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะผัดกับไข่ ผัดน้ำมันหอย ยำ และแกงส้ม เป็นของฝากที่คนรับจะต้องชื่นชม ส่วนเห็ดนั้นนอกจากจะหาซื้อได้ในลักษณะวัตถุดิบแล้ว ยังมีการนำมาทำเป็นเห็ดสวรรค์ที่มีรสชาติอร่อยสำหรับคนที่ชอบของขบเคี้ยวและไม่ต้องการกินเนื้อสัตว์ ส่วนปลานั้นมีการแปรรูปที่น่าสนใจมาก มีทั้งปลาดุกที่ทำเป็นปลาส้ม ปลาดุกบูดู ปลาร้าคั่วกลิ้ง นับว่าเป็นนวัตกรรมของการแปรรูปปลาที่น่าสนและแปลกแตกต่างไปจากการแปรรูปปลาของพื้นที่อื่นๆ ส่วนผลไม้นั้นเราต่างก็รู้กันอยู่ว่าผลไม้เด่นประจำนครนายกก็คือ มะปรางและมะยงชิด นอกเหนือจากเราจะซื้อหามากินเป็นผลไม้แล้ว ยังมีการนำเอามะยงชิดมาเป็นส่วนผสมของการทำหมี่กรอบมะยงชิดที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ และยังมีกล้วยม้วนซอสมะยงชิดที่ไม่เหมือนการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ใดๆ
                นอกจากสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นครนายกยังมีสินค้า OTOP ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ไขเค็มดินจอมปลวก ไข่เค็มมะดัน และขนมต่างๆ ที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ สินค้า OTOP ของนครนายกไม่ได้มีเพียงของกินเท่านั้น แต่ก็มีของใช้ เช่น โต๊ะอเนกประสงค์ ที่เป็นนวัตกรรมของการออกแบบที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และยังมีของตกแต่งบ้าน ผ้าสไบ ผ้าขาวม้า สินค้าทั้งหลายที่กล่าวมานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มีขายในพื้นที่อื่น ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวสนใจสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะต้องตัดสินใจที่จะไปเยือนนครนายก เอาจังหวัดนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายที่สมควรจะไปเยือนเมื่อมีเวลา ขณะนี้การท่องเที่ยวของไทยกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ขอบอกเลยว่าจังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในเมืองรองที่ท่านทั้งหลายควรจะไปเยือน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำมากมาย มีสถานที่ให้เรียนรู้วัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และที่แน่ๆ คือ มีสินค้า OTOP ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาเป็นของฝากได้อย่างหลากหลายอีกด้วย
                โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างที่ได้นำเสนอเรื่องราวของชุมชนในจังหวัดนครนายกมาเป็นตัวอย่างนี้ นับว่าเป็นโครงการที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจน สมควรที่พวกเราจะช่วยกันสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนในจังหวัดต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า OTOP และการมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นเมืองรอง นี่คือแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

 

 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ