อดีตผู้พิพากษาอบรมชุดใหญ่นักเลือกตั้งโอดครวญยื่นหลักฐานเสียภาษีย้อนหลัง3ปี


เพิ่มเพื่อน    

26 ม.ค.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า.....ข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. กำหนดให้ผู้จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. ต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ๓ ปี คือปี ๒๕๕๙,๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ในวันยื่นใบสมัครด้วย
.....ปรากฎว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคออกมาให้ความเห็นว่า หลักฐานการเสียภาษีปี ๒๕๖๑ ครบกำหนดชำระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเกรงว่าจะไม่อาจนำหลักฐานการเสียภาษีมายื่นในวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ได้
.....พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
.....มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กําหนดตามมาตรา ๔๔ ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
.....(๑) ฯลฯ
.....(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
.....พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา ๔ เดือนเศษแล้ว
.....พรรคการเมืองหรือนักการเมืองผู้ที่ตั้งใจสมัครรับเลือกตั้งทั้งหลาย ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วถึงกับบางรายให้บริวารออกมาชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการเลื่อนการเลือกตั้ง 
.....แต่เมื่อต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องรู้กัน กลับอ้างว่ามีระยะเวลาน้อยเกินไปในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
.....การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ๒๕๖๑ มีเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
.....เวลาที่ผ่านมาแล้ว ๒๐ วันเศษ ที่ยื่นเสียภาษีได้แล้วเหตุใดจึงไม่ยื่น หรือเวลาที่เหลืออีก ๑๐ วันเศษเป็นเวลาที่ยาวนานไม่พอที่จะดำเนินการกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือ รายได้มากมายจนเวลา ๑๐ วันเศษไม่สามารถกรอกแบบแสดงการเสียภาษีให้เสร็จได้ทันเชียวหรือ
.....กรณีที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งพรรคการเมืองและผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งไม่สนใจที่อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมายที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องรู้และเข้าใจ แต่กลับละเลยไม่สนใจ
.....สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าหลักคือการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชน แต่กลับไม่สนใจในการศึกษาหาความรู้กฎหมายที่ตนเองควรต้องรู้
.....ถ้าเพียงการยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร ยังมีปัญหาเพราะไม่เคยสนใจศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายเลือกตั้งก็อย่าสมัครรับเลือกเป็น ส.ส. เลยครับ.


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ