อดีตผู้พิพากษาอบรมชุดใหญ่นักเลือกตั้งโอดครวญยื่นหลักฐานเสียภาษีย้อนหลัง3ปี


เพิ่มเพื่อน    

26 ม.ค.62 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า.....ข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. กำหนดให้ผู้จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. ต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง ๓ ปี คือปี ๒๕๕๙,๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ในวันยื่นใบสมัครด้วย
.....ปรากฎว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคออกมาให้ความเห็นว่า หลักฐานการเสียภาษีปี ๒๕๖๑ ครบกำหนดชำระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงเกรงว่าจะไม่อาจนำหลักฐานการเสียภาษีมายื่นในวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ได้
.....พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
.....มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กําหนดตามมาตรา ๔๔ ภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
.....(๑) ฯลฯ
.....(๒) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทําหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
.....พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา ๔ เดือนเศษแล้ว
.....พรรคการเมืองหรือนักการเมืองผู้ที่ตั้งใจสมัครรับเลือกตั้งทั้งหลาย ที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วถึงกับบางรายให้บริวารออกมาชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการเลื่อนการเลือกตั้ง 
.....แต่เมื่อต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องรู้กัน กลับอ้างว่ามีระยะเวลาน้อยเกินไปในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
.....การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ๒๕๖๑ มีเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
.....เวลาที่ผ่านมาแล้ว ๒๐ วันเศษ ที่ยื่นเสียภาษีได้แล้วเหตุใดจึงไม่ยื่น หรือเวลาที่เหลืออีก ๑๐ วันเศษเป็นเวลาที่ยาวนานไม่พอที่จะดำเนินการกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือ รายได้มากมายจนเวลา ๑๐ วันเศษไม่สามารถกรอกแบบแสดงการเสียภาษีให้เสร็จได้ทันเชียวหรือ
.....กรณีที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งพรรคการเมืองและผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งไม่สนใจที่อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่เป็นกฎหมายที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องรู้และเข้าใจ แต่กลับละเลยไม่สนใจ
.....สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าหลักคือการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่ประชาชน แต่กลับไม่สนใจในการศึกษาหาความรู้กฎหมายที่ตนเองควรต้องรู้
.....ถ้าเพียงการยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร ยังมีปัญหาเพราะไม่เคยสนใจศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายเลือกตั้งก็อย่าสมัครรับเลือกเป็น ส.ส. เลยครับ.


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)