ดีเดย์คุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ


เพิ่มเพื่อน    

ธปท. คาดบังคับใช้หลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อจำนำทะเบียนรถได้ปลายเดือน ม.ค. 2562 พร้อมเปิดเวทีชี้แจงผู้ประกอบการหวังทราบแนวทางและกติกาที่ชัดเจน ระบุลูกค้าได้ประโยชน์เต็มสูบ โขกดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28%

26 ม.ค. 2562 นางวจีทิพย์ พงษ์เพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คาดว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น จะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณปลายเดือน ม.ค. หรือต้นเดือน ก.พ. 2562 โดย ธปท. ได้มีการจัดเวทีชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อได้รับทราบถึงแนวทางและกติกาที่ชัดเจนในระหว่างที่ยังรอให้หลักเกณฑ์ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนี้ หมายถึง สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจรับเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถมาเป็นประกันการชำระหนี้ โดยที่ลูกหนี้ยังคงเป็นเจ้าของรถและมีรถไว้ใช้อยู่ ซึ่งประเภทรถที่นำมาเป็นประกัน ได้แก่ รถยนต์นั่ง, รถจักรยานยนต์, รถเพื่อการเกษตร, รถโดยสาร และรถบรรทุก เป็นต้น

“ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความสำคัญแก่ประชาชนในระดับฐานรากที่มีรถอยู่ในความครอบครองและมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือขอสินเชื่อในระยะสั้น ๆ เพื่อนำไปใช้จ่าย หรือเป็นเงินสดหมุนเวียน รวมทั้งนำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกฎเกณฑ์กติกาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.นี้จะทำให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างกติกาการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรม และที่สำคัญจะมีส่วนช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบลงได้” นางวจีทิพย์ กล่าว

นางวจีทิพย์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลระดับประเทศที่ต้องการจะให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อไม่ได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีเพดานดอกเบี้ยที่คิดรวมค่าธรรมเนียมตามที่ ธปท.กำหนดแล้ว (ค่าติดตามทวงถามหนี้, ค่าอากรแสตมป์, ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน) ต้องไม่เกิน 28% ต่อปี        ทั้งนี้ ธปท.จะเข้ามากำกับดูแลให้เกิดความโปร่งใส เช่น กรณีการเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม การจัดทำสัญญา ตารางแสดงภาระหนี้ ใบเสร็จรับเงิน โดยการแจ้งภาระหนี้ต่อลูกค้าจะต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนครบกำหนดชำระหนี้ และแจ้งเตือนกรณีผิดนัดชำระหนี้ก่อนดำเนินการบังคับชำระหนี้ มีการรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลระดับประเทศที่เข้าเกณฑ์ ต้องแจ้งความจำนงมายัง ธปท. เพื่อยื่นคำขออนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 60 วันในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนจะนำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาต ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน รวมใช้ระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 120 วัน


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"