วธ.พัฒนา5จังหวัดรอบ"อีอีซี"เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


   

 

     15 ก.พ. 62-นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)  ครั้งที่ 1/2562  ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำจันทบูร อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  ร่วมกับสถาบันการศึกษา และชุมชนจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรทั้งสองฝั่ง  มีทั้งการพัฒนาชุมชน  การอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การพัฒนาสาธารณูปโภค การส่งเสริมการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม โดยจะจัดเวทีประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วน ก่อนที่จะนำข้อคิดเห็นมาสรุปผลและบรรจุให้แผนมีความสมบูรณ์
    นายวีระ กล่าวอีกว่า  ขณะที่ความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จ.นครนายก  ในส่วนของเมืองโบราณดงละคร (เมืองลับแล)  ได้จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละครเสร็จแล้ว มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดและอนุรักษ์ความเป็นเมืองโบราณเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย  จ.นครนายก และชุมชนได้ร่วมกับกรมศิลปากร(ศก.) ในการขุดลอกคูเมืองและคันดิน การปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณดงละคร การพัฒนาสาธารณูปโภค  รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เมืองดงละครและชุมชนใกล้เคียง  ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทยพวน จ.นครนายก ให้ทันสมัย ยกระดับเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบของภาคกลางและภาคตะวันออก นอกจากนี้  ศก.ได้จัดหาพื้นที่สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่ม ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง  ด้วย

    รมว.วธ.  กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานปลัด วธ.  ร่วมมือกับ ศก.  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กรมการศาสนา(ศน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี เพื่อทราบข้อมูลความต้องการของชุมชน  เพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวให้มีความประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งพิพิธภัณฑ์รัฐและเอกชน  แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน โรงละคร ชุมชนที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณีที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัด  ตลอดจนให้ประเมินถึงความจำเป็นในการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ และจัดทำร่างแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อีอีซี  เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจัดทำร่างแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนำมาบรรจุในแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อีอีซีและจังหวัดใกล้เคียงในปี 2562 รวมถึงเสนอให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564   ด้วย


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'